МВР и МЗХ на дъното в класация по прозрачност

Министерството на отбраната е добрият пример

Според публикувания през миналата седмица рейтинг на активната прозрачност на фондация "Програма Достъп до Информация" (ПДИ), най-прозрачните министерства през 2015 г. са Министерство на отбраната (МО), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Най-ниски резултати постигат Министерство на енергетиката (МЕ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Добрият пример

Според изследването на ПДИ, Министерството на отбраната (МО) е най-прозрачната институция в страната. То получава обща оценка 68.0 от възможни 75,4 точки, което възлиза на 90,2% прозрачност. Единственият по-сериозен недостатък на институцията е, че тя не е публикувала отчет за изпълнението на бюджета си в програмен формат - т.е. формат, който не просто описва коя структура колко пари е изхарчила, а такъв, от който се разбира за какъв вид дейности са били изхарчени парите. МО няма на страницата си и кратко, достъпно и разбираемо за обикновените граждани описание на своя бюджет. В допълнение, на страницата на МО не е публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки. Това, обаче, са бели кахъри на фона на липсата на прозрачност в други институции.

Лошите примери 

Въпреки законово установения 14-дневен срок, ПДИ така и не получава отговор на своето заявление по ЗДОИ от Министерство на вътрешните работи (МВР) до момента на приключване на изследването. На страницата на МВР няма данни за последната актуализация на нормативните актове, както и информация за поддържаните от институцията регистри. МВР не публикува на своя сайт информация за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки, за сключените договори, или за извършените плащания по тях. 

Получилото най-ниска оценка в изследването Министерство на земеделието и храните (МЗХ), отговаря на заявлението на ПДИ по ЗДОИ само с един ден закъснение. Въпреки това, от страницата на МЗХ отсъства основна информация като това с какво се занимава институцията и какви са нейните функции. Нещо повече - според ПДИ на страницата на МЗХ не се публикува отчет по изпълнението на ЗДОИ. Както и при МВР, отсъства информация за извършените плащания по договори за обществени поръчки. 

Повече за изследването на ПДИ

В периода 23 февруари – 23 март 2015 Програма Достъп до Информация (ПДИ) прегледа и оцени 544 страници на 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.

В рамките на проучването са подадени 543 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, както и длъжностната характеристика на съответния служител.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 г. насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Повече информация за изследването и за резултатите на отделните институции може да откриете тук

Сподели статията