Частните пенсионни фондове в страните от ОИСР и България (2003-2013)

Активите, управлявани от частни пенсионни фондове в България през 2013 г., се равняват на 8,5% от БВП на страната ни.

Данните в графиката показват относителния размер (измерен като процент от БВП) на активите, управлявани от частни пенсионни фондове в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и България. Темата за размера на средствата в частните пенсионни фондове нашумя в края на миналата година, когато българското правителство даде заявка за промени в модела на пенсионната система у нас.

Най-голям относителен дял на активите през 2013 г. се забелязва в Холандия (160,6% от БВП), а най-малък - в Гърция (0,1% от БВП). За сравнение, в България към края на 2013 г. относителният дял на активите*, управлявани от частни пенсионни фондове, възлиза на 8,5% от БВП. Това нарежда страната ни до държави като Испания, Португалия, Швеция, Норвегия и Чехия. 

В България частните пенсионни фондове започват своята дейност от 2002 г., което прави тази система за спестяване сравнително млада в сравнение с развитите държави. 

Някои интересни моменти от прегледа на сравнителните данни:

  • В по-голямата част от развитите държави относителният размер на активите, управлявани от частните пенсионни фондове, остава стабилен или нараства през разглеждания период.
  • Данните за Унгария (които можете да активирате от втората страница на легендата в дясната част на графиката) показват ефекта от национализирането на огромната част от активите на частните пенсионни фондове през 2011 година. В следствие на този ход размерът на активите, управлявани от пенсионните фондове, спадна от 15,0% на едва 3,8% от БВП на страната.

Пенсионните системи по света варират от такива, които изцяло изплащат пенсии през държавния бюджет (разходо-покривни системи), до такива, които почти изцяло изплащат средства от натрупаните спестявания по индивидуалните партиди на всеки отделен човек (капитало-натрупващи системи). В случая на Норвегия, държавата управлява суверенен фонд с натрупани активи за близо 1 трилион долара, което до голяма степен обяснява малкия дял от натрупани спестявания в частни пенсионни фондове.

Трябва да се отбележи, че данните не са напълно сравними от гледна точка на натрупани спестявания за изплащане на пенсии, както и че те не са мерило за способността на една държава да изплаща пенсии или за техния размер. 


* 2013 година е последната, за която има сравними данни за страните от ОИСР и България. През 2014 г. размерът на средствата, управлявани от частните пенсионни фондове у нас, се повишава както в номинално изражение, така и като процент от БВП. Средствата надхвърлят 8 млрд. лв. и вече доближават 10% от БВП на страната ни. На сайтът на ОИСР също има цитирани данни за България, но в тях не са отчетени ревизиите на НСИ за нивото на БВП на страната през последните години. Предоставеният тук относителен размер на активите, управлявани от пенсионните фондове у нас, се базира на наши изчисления (на база официалните данни на НСИ и КФН).