6 години възстановяване

Българската икономика имаше нужда от цели 6 години, за да достигне нивото си на БВП от 2008 година.

Българската икономика имаше нужда от цели 6 години, за да достигне нивото си на брутен вътрешен продукт (БВП) от 2008 година. Това стана през 2014 г., когато БВП на страната ни е с 0,7% по-висок от регистрирания преди кризата.

За да онагледим ефекта от кризата върху България и икономиките на други европейски държави, сме съставили извадка от девет различни страни, като в нея влизат и държави, които все още не са членки на ЕС - Сърбия и Македония. Данните в графиката показват годишната динамика на техния брутен вътрешен продукт (БВП) за периода 2000–2014.

Методология: Данните измерват БВП по постоянни цени в местна валута. Този метод цели елиминирането на ценовите ефекти (като инфлацията) върху стойността на произведената продукция. С цел сравнение между отделните държави данните са преобразувани в индекси. За базова година при пресмятането на индексите е избрана 2008 г., тъй като  тогава БВП достига максимална стойност в повечето от разглежданите страни. Така стойността на БВП за всяка една страна през 2008 г. е 100, а през останалите години от периода 2000-2014 е различна в зависимост от това дали е по-висока или по-ниска от базовата година. Например, БВП на Франция през 2006 г. е с 2,5% по-нисък от достигнатия през 2008 г., поради което стойността на индекса за 2006 г. е 97,5.

Няколко интересни неща се наблюдават в данните за БВП на страните от извадката:

  • Германия претърпява най-голям спад на БВП през 2009 г., следвана плътно от България, като високия стокообмен между двете държави (Германия е най-големият вносител на български стоки) частично обяснява това. България успява да възстанови нивото на годишно производство от 2008 г. едва през 2014 г. докато това се случва в Германия и Франция през 2011 година.
  • Македония успява да достигне своя БВП от 2008 г. през 2010 г., т.е. БВП на страната спада единствено през 2009 г. и то със сравнително малко (0,4%).
  • Сърбия успява да възстанови нивото на БВП от 2008 г. през 2013 г., но следва рецесия през 2014 г., което отново намалява стойността на произведеното количество стоки и услуги в страната под нивата от 2008 година.
  • Чехия все още не се е възстановила напълно (на база на стойността на БВП) от 2008 г., но това се очаква да стане през 2015 година.
  • Македония е страната с най-бързо и най-осезаемо възстановяване на БВП от началото на кризата като нивото на брутния продукт е почти 12% над това регистрирано през 2008 година.
  • Великобритания се нарежда след Македония по този показател поради силния си икономически растеж през 2014 година.
  • Нивото на БВП в Гърция и Португалия е все още далече от нивата през 2008 година. Гърция е най-засегната от кризата като БВП на страната през 2014 г. е дори под нивата от 2000 година.

През първото тримесечие на 2015 г. икономическото възстановяване в повечето държави на европейския континент набира скорост. Въпреки това много институции предупреждават, че това се дължи основно на циклични фактори свързани със спада на цените на петрола и финансовите разходи (лихвените проценти, на които се кредитират домакинствата, бизнеса и правителствата), докато структурните проблеми в много от държавите продължават да съществуват.