Хората в предпенсионна възраст са по-активни на пазара на труда от младежите

Младите на практика не участват във възстановяването на пазара на труда

Преди време разгледахме някои основни понятия, свързани с работната сила, а именно: коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица. Тук се фокусираме върху динамиката на тези показатели при две от ключовите възрастови групи на пазара на труда:

  • младежите (между 15 и 24 години), които навлизат на пазара на труда;
  • хората на възраст 55-64 години, на които предстои да напуснат пазара на труда.

Това, което се вижда от данните за последните десет години е, че:

  1. Малка част от младежите работят или търсят активно работа;
  2. Все по-голяма част от лицата на възраст над 55 г. работят;
  3. Младите не участват в процеса на подобряване на пазара на труда през последните година и половина, дори напротив, все по-малка част от тях са икономически активни;
  4. Спадът на младежката безработица през последната година и половина се дължи на нежеланието на младите да търсят работа, а не на увеличаващата се заетост сред тях.
Икономическа активност (Графика 1)

От 2006 г. насам икономическата активност на лицата на възраст между 55 и 64 години трайно нараства. Това означава, че все повече хора в тази възраст (която условно обособяваме като предпенсионна) работят или търсят активно работа. Ръстът на икономическата активност е значително по-висок от този в другите възрастови групи. Стойността на показателя за първите три месеца на 2015 г. е 56,2%, при едва 39,3% преди 10 години.

При лицата на възраст между 15 и 24 години развитието е доста по-различно. До 2013 г. има едва забележима тенденция към повишение на икономическата активност, като сезонните изменения стават все по-ясно изразени. Прави впечатление смяната на посоката през 2014 и 2015 г. – икономическата активност на младежите тръгва надолу. Дъното на икономическата активност при тях е всъщност през първите три месеца на 2014 г., когато едва 25,4% работят или търсят активно работа. Ниската икономическа активност се запазва и през тази година – едва 25,8% през първото тримесечие на 2015 година.

Заетост (Графика 2)

Този показател потвърждава противоположната посока на изменение на коефициентите при разглежданите възрастови групи:

При хората на възраст между 55 и 64 години заетостта нараства чувствително през последните десет години, въпреки регистрираният по време на кризата период на спад. През първото тримесечие на 2015 г. работят 50,2% от лицата в тази възрастова група, при едва 36,4% преди десет години. Това е групата с най-ясно изразен ръст на заетостта в разглеждания 10-годишен период.

При младежите е обратното – заетостта остава на рекордно ниски нива, като дъното е отново първото тримесечие на 2014 г. – тогава работят едва 18,6% от лицата в тази възрастова група.

Безработица (Графика 3)

Единствено при безработицата се наблюдава сходна посока на развитие между разглежданите възрастови групи. От данните се вижда, че когато безработицата намалява (между 2006 и 2009 г.) при всички възрастови групи, тенденцията е много по-силно изразена при младежите отколкото при хората в предпенсионна възраст. Същото важи и когато безработицата се увеличава – при младежите тя се увеличава много повече отколкото при хората на възраст между 55 и 64 години. Данните навеждат на мисълта, че спадът на безработицата сред младите през последната година и половина е следствие от понижаващата се икономическа активност, а не от повишаващата се заетост.

Реклама