Работа по образование, възраст и пол (2014)

Какво значение имат възрастта, образованието и полът на един човек за неговата реализация на пазара на труда?

Последните данни на НСИ дават отговор на въпроса:

„Какво значение имат възрастта, образованието и полът на един човек за неговата реализация на пазара на труда?“

Факторът възраст (Графики 1-2)
  • Най-младите (15-24 г.) обикновено се насочват към дейностите „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” (36 хил. души), „Преработваща промишленост“ (29 хил. души) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (21,4 хил. души). Именно в последния сектор тази възрастова група формира най-значителен дял от заетите лица (13,8%), следван от „Култура, спорт и развлечения“ (12,44%). Вероятно поради нормативните ограничения най-малък е делът на лицата на възраст до 24 г. в сферите на държавното управление и образованието, както и в сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа“.
  • Точно 50% от заетите в сектор „Информация и творчески продукти; далекосъобщения“ са на възраст под 34 години, а близо 80% са на възраст под 44 години. Сравнително ниска е възрастта и на работещите в сферата на финансовите услуги и застрахователната дейност, където 70% от лицата са на възраст под 44 години.
  • Най-висок е делът на лицата на възраст над 55 г. в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (близо 35%) и „Образование“ (малко над 30%).
  • Хората на възраст между 35 и 54 години формират между 40% и 66% от заетите във всяка една от икономическите дейности.
Факторът образование (графики 3-4)
  • Най-висок е броят на висшистите, които работят в сферата на образованието – близо 140 хиляди души, или 74% от всички заети в сферата. На второ място по брой на висшистите, донякъде изненадващо, е икономическата дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (133 хил. души), а на трето място – държавното управление (около 112 хиляди души). Като относителен дял от всички заети най-малко са висшистите в сферата на селското стопанство (4,4%) и добивната промишленост (13,3%).
  • Хората със средно образование намират заетост най-вече в преработващата промишленост (418 хил. души) и търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети (359 хил. души). Ако разгледаме техния дял по отделните икономически дейности, те формират най-голям дял в добивната промишленост (над 76%), хотелиерството и ресторантьорството (близо 75%) и дейност „Транспорт, складиране и пощи“ (близо 74%).
  • Едва ли е изненада, че сред хората с основно и по-ниско образование на практика липсват заети в сферите на финансовите и застрахователните дейности, професионалните дейности, научните изследвания и операциите с недвижими имоти. Тези лица формират близо 43% от заетите в селското стопанство, където работят и най-големия брой (89,5 хил. души) от тях.
Факторът пол (графики 5-6)
  • В 11 от 19-те икономически дейности заетите мъже са повече от заетите жени, което отразява и по-големия брой на заетите мъже в икономиката (1,58 млн. мъже спрямо 1,40 млн. жени).
  • Жените формират огромната част от броя на заетите в сферата на образованието (81%), хуманното здравеопазване и социалната работа (79%) и финансовите и застрахователните дейности (68%).
Реклама