Трайно за туризма: над 60% от легловата база у нас остава неизползвана

През последните години секторът се намира в застой

В началото на почти всяка година българският туристически бранш чертае апокалиптични картини за състоянието на сектора. Въпреки че в повечето случаи опасенията му не се потвърждават, е видно, че развитието на туризма се намира в застой. Това наблюдение се потвърждава и от данните на Евростат за използваемостта на леглата в хотелите и местата за настаняване за периода от 2012 г. насам.

Средномесечна използваемост на легловата база (Графика 1)

На първата графика можете да видите средната месечна използваемост на легловата база в хотелите и местата за настаняване в периода от януари 2012 до декември 2014 година. От легендата можете да активирате данните за различни европейски страни и да направите сравнение с данните за България за летния и зимния сезон. По подразбиране са активирани Хърватия и Швейцария, като страни с различно сезонно разпределение на туристопотока.

Най-силни за туризма в страната са летните месеци. И там, обаче, през 2014 г. има спад. За юни, юли и август 2014 г. средната стойност на показателя е 55,2% при средно 58,3% и 58,4% през същия период на 2012 и 2013 година. Абсолютният пик през последните 3 години е м. юли 2012 г., когато заети са 63,2% от легловата база.

През останалото време от годината използваемостта на легловата база се задържа на малко над 20%, а на моменти (ноември 2012 г. и април 2013 г.) пада и по-ниско.

Средногодишна използваемост на легловата база (Графика 2)

Тук страните са подредени в зависимост от показателя за 2013 г., тъй като това е последната година, за която са налични данни за всички страни. Средногодишната използваемост е 38,8% за 2012 г., като следва леко повишение до 39,5% за 2013 г. и спад до 37,8% през 2014 г., което е и най-ниската стойност за разглеждания период.

Спадът през 2014 г. би могъл да се обясни отчасти с лошите метеорологични условия през голяма част от лятото и политическата нестабилност в Русия и Украйна, които традиционно са сериозен източник на туристи към страната. Дори в добри години, обаче, повече от 60% от легловата база у нас остава неизползвана.