Разликата между лихвите по депозитите и лихвите по кредитите нараства

Лихвите по депозитите продължават да спадат по-бързо от лихвите по кредитите, а печалбата в банковия сектор доближава предкризисните рекордно високи нива

На теория търговските банки печелят, предлагайки депозити на ниски лихви и отпускайки заеми на по-високи лихви. Разликата между двете лихви се нарича нетен лихвен марж, а печалбата, която банките реализират по този начин – нетен лихвен доход.

С настъпването на глобалната финансова криза този модел започна да става все по-трудно осъществим в развитите икономики, заради предприетите от централните банки политики. Лихвените равнища в развитите страни са на рекордни ниски нива. Банките се оказват принудени да предлагат все по-ниски лихви по заемите, които предлагат, като едновременно с това да задържат лихвите по депозитите положителни. Накратко, това довежда до намаляване на печалбите на търговските банки.

Далеч по-различна е ситуацията в България

Един по-задълбочен преглед на данните на БНБ откроява няколко интересни факта към днешна дата:

  • Среднопретеглената лихва по кредитите* в България е на рекордно ниски нива. През май 2015 г. лихвата по кредитите достигна 7,1%, което представлява спад от 2,6 процентни пункта спрямо върха от 9,7% през октомври 2008 година.
  • Среднопретеглената лихва по депозитите* се понижи до 2,5% през май 2015 г. или цели 3,8 процентни пункта под върха от 6,3%, достигнат през ноември 2009 година.

Динамиката в страната е сходна с развитите икономики и в частност ЕС. Съществува обаче една съществена разлика – лихвите по депозитите в България спадат далеч по-бързо от тези по кредитите и тази тенденция се засили през втората половина на 2014 година.

Причините за това са различни, но с най-голяма тежест вероятно са силното търсене на депозити като спестовен продукт за домакинствата и фалита на КТБ, където лихвите бяха значително по-високи от средното за страната.

Тази тенденция доведе до разлика между лихвите по депозитите и кредитите от 4,64 процентни пункта през май 2015 г., което представлява 7-годишен връх. Резултатът от това е съвсем логичен:

  • Печалбата в банковия сектор за последните 12 месеца достигна цели 829,3 млн. лв. – нива, които не са били достигани от октомври 2009 година.

Важно е да се отбележи, че тази рекордно висока печалба в банковия сектор беше достигната независимо от признаването на загуби в КТБ през втората половина на 2014 година. В допълнение, процентът на необслужвани заеми, по които се трупат обезценки, също е много по-висок от този преди кризата - 24,5% през май 2015 г. спрямо едва 3,2% в края на 2008 година.


* Изчисленията са правени на база официалните данни на БНБ и представляват среднопретеглени стойности за целия портфейл от депозити и кредити в банковия сектор. Теглата за всяка една категория кредит/депозит е делът на съответната категория в целия портфейл кредити/депозити.

Сподели статията