Къде нощуват туристите: приходи по области (2008 - 2014)

Варненско, Бургаско и София генерират над 70% от приходите от нощувки

С наближаващия край на туристическия сезон у нас темата за броя на туристите и реализираните приходи става все по-актуална. Ето защо, като необходима база, решихме да анализираме данните от един по-различен ъгъл, а именно по области в страната.

ПРИХОДИ ОТ НОЩУВКИ (графики 1 и 2)

През последните пет години общите приходи от нощувки на средствата за подслон и местата за настаняване бележат трайна тенденция на нарастване. Така през 2014 г. спрямо 2008 г. имаме ръст с 35%, а спрямо 2013 г. – с 10%.  За наблюдавания седемгодишен период намаление спрямо предходната година има единствено през 2009 година.

Разглеждайки данните на областно ниво можем да обобщим, че най-големи приходи отчита област Бургас, следвана от Варна и София (столица). Единствено тези области реализират приходи от нощувки от над 100 млн. лв. годишно, докато останалите – значително под тази сума.

Динамиката на приходите за отделните области е различна. При една част от по-слабо предпочитаните от туристи райони (например Разград, Силистра, Видин) стойностите са почти„закотвени“ със слаби отклонения нагоре или надолу. В повечето области виждаме колебания ту в едната, ту в другата посока в рамките на година или две,така че трайна тенденция не може да се открои. През 2014 г. спрямо 2008 г. са намалели приходите от нощувки на областите Габрово, Силистра, София (столица) и Хасково. На другия полюс - повече от двоен ръст отчитат Добрич и Кърджали. Средно за седемте години най-малко са приходите от нощувки на областите Перник, Разград, Търговище и Силистра.

На втората графика разглеждаме относителния дял на приходите от нощувки на всяка община спрямо общите за страната. Предвид предходните данни, не е изненадващо, че три от областите у нас, взети заедно, осигуряват около 70 % от приходите от нощувки. Става дума за Бургас, Варна и София (столица). Средно за седемте години те отчитат съответно 34 %, 24 % и 13 %. С много по-нисък дял, но все пак открояващи се, са: Добрич и Благоевград с по около 5%, Пловдив с 4% и Пазарджик и Смолян с по 2%. Седемнадесет от областите (или повече от половината области у нас) генерират под 1% от общите приходи от нощувки и тази картина не се променя от 2008 г. насам.

Реализирани нощувки от българи и чужденци (графика 3)

Особеностите при броя на реализирани нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване на областно ниво съответстват на тези, характеризиращи приходите от нощувки. Затова в тази част ще акцентираме върху съотношението между българи и чужденци в дела на реализираните нощувки по области у нас.

За страната средно за периода 2008-2014 г. то е 35 % на 65 %, т.е. реализираните нощувки от чужденците са почти двойно повече. Според данните на НСИ, областите, които не могат да се похвалят с продължителен интерес от чуждестранни туристи, са Ловеч, Монтана и Пазарджик. При тях повече от 90 % от реализираните нощувки са от българи. Вижда се и, че в 24 от 28-те области делът на нощувките от чужденци спрямо общо нощувки в тази област са под 50%.

Чужденците преобладават единствено във Варна, Бургас, Добрич и София (столица). Близо до границата е Благоевград. През 2014 г. спрямо 2008 г. този показател  значително намалява в Търговище, Силистра и Ямбол. Увеличение имаме в 10 области, като най-голямото е в Кюстендил.