Хората в 84% от страните по света са по-щастливи от българите

Българинът е много по-нещастен, отколкото предполагат доходите му

Съществува ли връзка между материалното богатство и щастието? Данните показват, че тази връзка не просто съществува, но е и необичайно силна. Според Индекса на щастието[1] хората в богатите страни са видимо по-щастливи от тези в по-бедните страни. Така например населението на Северна Америка демонстрира най-високи нива на удовлетвореност от живота, докато жителите на централните и южните части на Африка са сред най-нещастните.

ГРАФИКА 1

Въпреки че хората в богатите държави са обикновено по-щастливи, степента на влияние на доходите върху щастието им варира значително между отделните страни и региони. Данните показват, че жителите на Латинска Америка са необичайно щастливи за доходите, които получават. На другия полюс са представителите на Централна и Източна Европа, както и Източна Азия, които показват далеч по-висока неудовлетвореност от живота за доходите, които получават.

графика 2, 3

Средното ниво на индекса на щастие в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е по-ниско от това в други региони със сходен доход, като единствените изключения от това правило в региона са Чехия и Косово. Очевидно относително ниската удовлетвореност от живота в региона е всеобщо явление.

Причините за това могат да бъдат различни. Едно обяснение вероятно е т.нар. парадокс на Ийстърлин (Easterlin Paradox), според който нивото на удоволетвореност от живота не зависи от общия доход на хората, а от базата, с която се сравняват. Тоест, ако страните от ЦИЕ се сравняват основно с развити и по-богати държави от Западна Европа, то сред тях може да се очаква високо ниво на неудовлетвореност поради високата база, с която се сравняват.

Данните извеждат и второ обяснение - хората от ЦИЕ отдават значително по-голямо значение на фактори като "Доходи", "Социално подпомагане" и "Очаквана продължителност на живота" в сравнение с останалия свят[2]. И тъй като възприятието на страните от ЦИЕ за някои от тези фактори е сравнително ниско, то съвкупното ниво на щастие също е ниско. България е особено ярък пример в това отношение.

Какво показват данните за България

  • Хората в 84% от страните по света демонстрират по-високо ниво на щастие от хората в България.
  • Българите демонистрират най-ниски нива на щастие в Европа, включително страните извън ЕС
  • Когато се вземат предвид доходите, жителите на едва 2 страни по света са по-нещастни от българите - Габон и Сирия, които се характеризират със силно етническо напрежение и конфликти.
  • Българите отдават значително по-голямо значение (почти 1,5 пъти над средното за света) на следните фактори: "Доходи", "Социално подпомагане" и "Очаквана продължителност на живота" (Графика 3) за сметка на фактори като "Свобода на избор", "Щедрост" и "Възприятие за корупция". 

Накратко, жителите на България демонстрират изключително ниска удовлетвореност от живота, която в общия случай е характерна за държави със значително по-ниски доходи или държави със социални конфликти и напрежение. Това вероятно се дължи на високата база за сравнение (страните от Западна Европа), на ниската удовлетвореност на хората в България от доходите, социалното подпомагане и очакваната продължителност на живота, както и на относително голямото значение, които българите отдават на тези фактори спрямо останалите хора по света.

Добрата новина е, че подобрението е налице. В последния доклад България се намира на 33 място по отношение на растежа на индекса спрямо периода 2005-2007, като в Европа единствено 5 страни отчитат по-голямо подобрение (Молдова, Словакия, Македония, Косово и Латвия).


Графиката по-долу демонстрира силната зависимост между доходите и нивото на щастие на населението на всяка една страна. Данните показват, че колкото е по-висок стандартът на живот в съответната страна, толкова по-щастливи следва да са жителите на тази страна. По-ярките изключенията от това правило се намират около пунктираните линии, които демонстрират необичайно високи нива на щастие (горната линия) или необичайно ниски нива на щастие (долната линия). Нивата са изчислени чрез съответно прибавяне или изваждане на 1 стандартно отклонение от основния тренд (непрекъсната линия). [1] Индексът на щастието показва колко щастливи се чувстват хората в 158 страни по света по десетобална система, като 10 се счита за най-високото ниво на щастие. Стойността на индекса за всяка страна се изчислява след събиране на данни от представителна извадка от населението. 

[2] Доходи - БВП на човек по паритет на покупателна способност; Социално подпомагане - възможността да разчиташ на някого при нужда (данните се събират чрез отговор на пряк въпрос от представителна извадка);