Фирмите все по-трудно си намират подходящи работници

Заплашено ли е възстановяването на пазара на труда?

Всеки месец НСИ анкетира над 4 000 български предприятия. Въпросите в анкетата варират от това какви са нивата на поръчките им от страната и чужбина до това какви затруднения срещат. Тук ще разгледаме един от най-интересните показатели, които НСИ публикува, а именно: дела на предприятията, които определят „недостига на работна сила“ като фактор, който затруднява дейността им.

Индикаторът е важен, тъй като показва дали фирмите могат да намерят кадрите, които са им необходими, за да разширят своята дейност. НСИ изследва отделно предприятията в промишлеността, строителството, търговията и услугите.

На графиката сме показали динамиката на показателя за предприятията от промишлеността и сектора на услугите (данните за строителството и търговията могат да се активират от легендата).

Ясно видими са три периода:

  1. В годините преди кризата над 20% от промишлените предприятия изпитват затруднение в намирането на необходимите им кадри. Това не е изненадващо предвид факта, че безработицата през 2007 г. е едва 6,9%, а през 2008 г. – едва 5,6%. Това означава, че в този период предприятията се конкурират за по-малък брой свободни работници.
  2. С началото на икономическата криза предприятията започват да освобождават работници – повишаава се значението на други пречки пред тяхната дейност (цялостно влошаване на икономиката, спад на поръчките от страната и чужбина и други). Набирането на кадри вече не е приоритет.
  3. В периода на възстановяване на пазара на труда (и особено от началото на 2014 г. насам) делът на предприятията, които не могат да си намерят нужните кадри, нараства главоломно.

От графиката се вижда, че:

  • Недостигът на кадри в сектора на услугите е на най-високите си нива от януари 2007 г. насам;
  • Недостигът на кадри в сектора на строителството е бил по-висок само през месеците юли и август на 2008 г.;
  • Недостигът на кадри в промишлеността е най-високият от декември 2008 г. насам;
  • В сектора на търговията също има тенденция в посока покачване, но тя не е толкова ясно изразена като в другите сектори.

Притеснителното в тези данни е, че безработицата в страната все още е близо до 10%. Това означава, че свободен трудов ресурс има, но той не отговаря на нуждите на работодателите. Делът на предприятията, които описват недостига на работна ръка като фактор, който затруднява дейността им нараства бързо. В условията на все още висока безработица това е притеснителен феномен, който често е следван от постепенно забавяне на възстановяването на пазара на труда

Реклама