Икономическата свобода в България през 2016

Икономическата свобода в България е заложник на корупцията и слабата защита на правото на собственост

  • В сравнение с 2006 г. България подобрява резултата си в 6 от 10-те показателя, съставляващи общия индекс на икономическа свобода;
  • В 4 от тях резултатът ни се влошава или остава на същото ниво, като най-ниско е оценено правото на собственост;
  • Общото подобрение спрямо 2006 г. се дължи най-вече на свободата на търговията и намаляващите държавни разходи, но положителният резултат отслабва заради спад във финансовата свобода и свободата на труда.

Индексът на икономическа свобода е изследване, което подрежда държавите спрямо 10 показателя (Графика 1). Класацията се прави от 1995 г. насам и в последното издание са включени 186 държави. През 2016 г. България има общ резултат от 65,9 при максимално възможен 100, като това ни нарежда на 60-то място в света. С този си резултат страната ни се явява икономически по-свободно място от средното за света, но леко изостава от общоевропейското равнище (Графика 2).

Най-голямо за периода 2006-2016 г. е подобрението на свобода на търговията. Повишението е с 22 точки, изпреварвайки средните стойности и за света, и за Европа. През 2006 г. свободата на търговията у нас е била значително по-ниска, като за нейното повишаване най-голямо влияние оказва приемането на страната ни в Европейския съюз. 

Чувствително е подобрението и при показателя „размер на държавата”. В случая показателят има обратен знак – колкото по-висок е той, толкова по-ниски са държавните разходи и съответно икономическата свобода е по-висока.

Най-осезаемо е намаляла финансовата свобода. Този показател се влияе от степента на държавно регулиране на банковите услуги, както и от нивото на развитие на финансовите и капиталовите пазари. България отбелязва 10 точки по-малко в общия си резултат спрямо 2006 г., заради намалена ефективност и независимост на банковата система.

Свободата на труда, измерена чрез нивото на минимална заплата и обхвата на регулациите, свързани с пазара на труда, е вторият индикатор с най-голямо негативно влияние върху общия резултат на страната ни. Въпреки че резултатът на България превишава с 12 точки средните нива за Европа и света, хронологически наблюдаваме осезаем спад на свободата на труда за последното десетилетие.

Прави впечатление липсата на подобрение в два от може би най-важните показатели на икономическата свобода – свободата от корупция и правото на собственост. Класацията за 2016 г. показва леко подобрение в нивото на първия индикатор, но предвид данните от последното изследване на „Прозрачност без граници”, можем да очакваме понижаване на оценката ни в следващото издание на индекса. Това означава, че за повече от десетилетие подобрение в тези два индикатора на практика липсва.

Реклама