Дуалното образование в борба срещу младежката безработица

Страните, в които дуалното образование е наложено, нямат проблем с младежката безработица

Допреди две години дуалното образование звучеше като нещо екзотично и непознато. Сега има ясна заявка за прилагането му у нас, макар все още нормативно то да не е докрай уредено.

Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение безспорно са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане (обикновено между една трета и половината от обичайната заплата), придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Погледнато от по-широк ъгъл, дуалната форма на обучение играе важна роля и за икономиката на съответната страна, която го прилага, като оказва пряко влияние върху намаляването на младежката безработица с всички ползи, следващи от това.

Редица европейски държави прилагат модела успешно. Германия, Австрия и Швейцария са страните, с които обикновено се асоциира дуалното обучение. Именно това са и страните с традиционно най-ниската младежка безработица. Дуалната система е позната и в редица други страни като Дания, Холандия, Унгария, Хърватия, Австралия, Китай.

На първите две графики са представени младежката безработица и младежката заетост в ЕС за възрастовата група между 15 и 24 години. Разглеждаме именно тази група, тъй като при нея пряко се проявява ефектът на дуалната образование. На графиките ясно се вижда, че Швейцария, Германия и Австрия са страните с най-ниски нива на младежка безработица. Стойностите там за 2014 г. са съответно 7,5%, 7,7% и 10,3% при средно за ЕС 22,2% и 23.8% за България. Нивата се запазват ниски през всички разгледани години, дори в периода на кризата. Силни резултати постигат още Холандия и Дания (можете да ги активирате от легендата), които също прилагат тази система, както и Малта, в която през последните години са направени редица инвестиции в развитието на професионално обучение. На другия полюс остават страни като Гърция, Испания и Португалия.

За заетостта на младежите в диапазона 15-24 години първите места отново държат от същите държави, като на пето място стъпва Великобритания, която също прилага активно дуалната система на обучение. Разликата в младежката заетост между най-добре и най-зле представящите се държави (съответно Швейцария и Гърция) е близо 5 пъти.

Третата графика представя дела на "чираците" във фирмите в различните страни. Дефиницията за чирак най-пълно се доближава до заложената в дуалната система на обучение професионална практика. Чиракуването има силно изразени специфики в отделните страни. Според дефиницията на ЕК то продължава обикновено до 4 години, като младежите имат статус на заети. Те подписват договор и получават възнаграждение, което е договорено или постановено със закон. Системата е силно регулирана, главно на трипартитна основа (между синдикатите, бизнеса и правителството). Целта е получаването на професионален профил или квалификация. Едно бързо сравнение със стажантските програми показва, че те са обикновено с продължителност по-малко от една година, като често статутът на младежите не е дефиниран. Много често те не получават и заплащане. Според посочените данни за този показател Германия и Австрия се нареждат на първите две места съответно с 5,3% и 4,7%. Най-малък дял чираци във фирмите има в Литва, Кипър и Унгария.

На четвъртата графика може да се проследи процентът ученици, посещаващи професионално училище и практика спрямо всички, включени в професионално образование и обучение. От нея се вижда, че 97% от младежите в Дания, записани в професионална форма на обучение, провеждат и стаж в предприятие. За Германия този процент е 88%, а Австрия и Великобритания са съответно с 45% и 44% при средни за ЕС нива от 28%.

На петата графика може да се види работната сила в Германия според нивото на професионално образование за 2013 г. Една от всеки пет компании в страната взима участие в дуалното образование и обучение. Повечето ученици остават на постоянна работа в тях след приключването на практиката. В производствените индустрии повече от 70% от чираците биват назначавани в съответната фирма.

Швейцария също е добър пример за успешното прилагане на дуалното образование. Страната отчита най-високи нива на младежка заетост, поддържайки ги над 60% за всички разглеждани години. За учебната 2013/14 г. 64% от учещите средно образование са избрали професионалното образование и обучение. Там то е предимно в дуална форма – 90% от учениците, ориентирали се към професионално обучение за същата година. Трите най-предпочитани сектора тогава са били бизнес и администрация, търговия на едро и дребно, строителство и градско планиране.