Покупателна способност на средната работна заплата в България и по света

Номиналното заплащане в Швейцария е 15 пъти по-високо, но покупателната му способност е едва 5 пъти по-висока от тази в България

Преди няколко месеца, когато направихме сравнение на покупателната способност на минималната работна заплата в България и други страни по света, много от нашите читатели пожелаха подобен анализ и на средното възнаграждение. Данните на Евростат показват, че през 2014 г.:

  • Покупателната способност на нетната средна работна заплата в България през 2014 г. е най-ниската от разглежданите страни и варира между 96,9% от тази в Румъния и 20,6% от тази в Швейцария.
  • Покупателната способност на средното възнаграждение у нас възлиза на над 50% от това в 12 страни от извадката – Румъния, Латвия, Литва, Унгария, Словакия, Турция, Естония, Хърватия, Чехия, Полша, Словения и Португалия.
  • В номинално изражение нетната месечна заплата в показаните тук страни варира между 5 131 евро в Швейцария и 332 евро в България. Това е разлика от 15,4 пъти. Разликата в покупателната способност, обаче, е 4,85 пъти, поради много по-високите цени на стоките и услугите в Швейцария.
  • Има три европейски страни, в които както номиналният размер, така и покупателната способност на заплатата на средния работник е по-висока от тази в САЩ (Швейцария, Люксембург и Норвегия).
  • Още сравнения са достъпни в пакета с данни.

Накрая три бързи уточнения, които считаме за изключително важни при тълкуването на данните:

  1. В този материал разглеждаме само нетната заплата (т.е. заплатата след приспадане на дължимите данъци и осигуровки). Според нас това е по-точният подход, поради крайно различните данъчни системи в ЕС.
  2. Използваме данни на Евростат за заплащането на т.нар. „среден работник” през 2014 г. (последната, за която има сравними данни). В обхвата на това понятие не попадат заетите в сферата на селското стопанство, както и държавните служители. Средният работник е наето на пълен работен ден лице, получаващо 100% от средната заплата в индустрията или услугите (сектори от B до N) на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).
  3. Използваме данни на Евростат само за 2014 г., тъй като не сме убедени в акуратността на данните за предишни периоди. В базата данни на Евростат има очевидни грешки (липсващи цифри, повтарящи се стойности), които потвърдихме след съпоставка с базата данни на ОИСР и превалутиране на стойностите там, посредством средногодишни валутни курсове, публикувани от Deutsche Bank. Сигнализирали сме на Евростат за проблемите с тези данни и ще публикуваме динамичен ред веднага щом те бъдат коригирани. Това, което можем да кажем на този етап, е че заплатата на средния работник у нас бавно настига тази в повечето останали страни от ЕС по паритет на покупателната способност, макар да остава много далеч от нива, които бихме определили като „средни”.
Реклама