Какво и към кого изнасят фирмите в България?

Динамика на износа на стоки за периода 1999-2015 г.

Както вече коментирахме в средата на февруари, износът на стоки и услуги беше основният двигател на икономическия растеж в България през 2015 г. Това го утвърди като основната сила стояща зад икономическото възстановяване на страната след кризата. Много хора сигурно си задават въпроса какво изнасят фирмите опериращи на българския пазар, особено предвид често срещаното твърдение "България нищо не изнася". Последното е всъщност отчасти вярно, тъй като износът на стоки и услуги не се осъществява от държавата или от държавни и общински предприятия, а основно от фирми в частния сектор, голяма част от които са дъщерни дружества на чуждестранни предприятия.

Първата графика най-вероятно ще изненада някои от читателите. Тя показва динамиката на относителния дял на износа на стоки на услуги (като % от БВП) за периода 2011 – 2014 г. В тази класация, България се нарежда на 11 място в ЕС по относителен износ на стоки и услуги със завидните 65,1% от БВП, което ни поставя пред страни като Германия, Италия, Франция и Обединеното кралство. Данните са на Световната банка и обхващат целия свят, където България заема 27-мо място. Високият дял на износа като част от БВП на България се дължи основно на износа на стоки, докато износът на услуги (основно туризъм в случая на България) заема все още нисък дял (около 12,5%). Люксембург е начело в ЕС и на второ място в света по този показател, заради високия дял на износа на финансови услуги. Трябва да се отбележи, че тези данни не трябва да се разглеждат сами по себе си като показателни за конкурентоспособността на една икономика. Германия и Обединеното кралство, например, имат по-нисък относителен дял на износа поради факта, че крайното потребление и инвестициите в тези страни са много високи. Едно нещо е сигурно обаче – фирмите работещи в България изнасят много стоки и услуги, особено предвид размера на икономиката ни. Но какво и към кого?

Във втората графика са представени данни за износа на видовете стоки за периода след 1999 г. От 3,7 млрд. евро през 1999 г., износът на България скача до 23,2 млрд. евро през 2015 г. като за целия период се наблюдава спад единствено през кризисната 2009 г., както и минимален спад през 2014 г. (най-вероятно заради по-ниските цени на суровините). Като относителен дял, износът на стоки от 2013 г. насам остава твърдо над 50% от БВП. Износът на всички категории стоки се е увеличил многократно за последните близо 20 години като най-много се е увеличил износът на енергийни и инвестиционни стоки – над 9 пъти.

В третата графика е представен приносът към растежа на износа на различните категории стоки, измерен в процентни пунктове. От графиката ясно се вижда, че за разглеждания период, износът на суровини и материали и енергийни ресурси има най-голям принос към общия растеж, следван от износа на потребителски и инвестиционни стоки.

В четвъртата графика са представени стойностите на износа на десетте най-изнасяни стоки през 2015 г. Челно място заемат цветните метали и петролните продукти, като е интересно да се отбележи, че през годините тези две стоки, постоянно се съревновават за първото място и най-вероятно силният спад на цената на петрола е основната причина петролните продукти да отстъпят челното място през 2015 г. За целия разглеждан период, най-висок ръст бележи износът на мебели и домашно обзавеждане (над 16 пъти) и резервни части и оборудване (над 13 пъти), а износът на машини (стоки с висока добавена стойност) също бележи завиден ръст от над 8 пъти.

В петата графика са представени данни за това към кои държави и региони се изнасят стоки от България. Едва ли някой ще бъде учуден от факта, че през 2015 г. 63,9% от износа на стоки отива към страни от ЕС. Държавите от Балканския полуостров също за ключов търговски партньор за България, а все по-важно място заема и износът към Азия..

Разглеждайки износа на стоки по страни (Графика 6), най-големите търговски партньори на България са Германия, Италия, Турция, Румъния и Гърция. Към тези пет държави е насочен почти 50% от износа на стоки на България и затова е важно както да поддържаме добри отношения с тях, така и техните икономики да се представят силно. Интерес будят все по-високият дял на износа на стоки за Китай (девето място през 2015 г.) и все по-незначителният дял на износа към Русия.

В последната графика от поредицата са представени комбинирани данни за това какво към кого изнасяме. Данните за износа към ЕС са умишлено "скрити" поради високата им стойност. Това, което прави впечатление е, че износът на суровини и материали освен към ЕС, е основно насочен към Азия и Балканите, докато износът на другите видове стоки е по-равномерно разпределен по света.

 

Методологически бележки

  • Стойностите за износа на стоки са номинални, т.е. промените през годините отразяват както промени в количествата, така и промени в цените;
  • Износът е представен по цени FOB (Free on board), което означава, че към цената на стоката са включени и разходи за транспорт, натоварване и митнически задължения;
  • Не е изключено част от износа да представлява реекспорт или фиктивен износ с цел данъчни измами.