Най-важното за студентското кредитиране в САЩ

Общата стойност на отпуснатите студентски кредити в САЩ достигна рекордните от 1,35 трилиона долара

Използването на кредит с цел покриване на годишната такса за обучение и/или съпътстващите го разходи е една от най-популярните практики сред студентите в САЩ.

Макар че през първото тримесечие на 2016 г. общата стойност на отпуснатите студентски кредити достига рекордната сума от 1,35 трилиона долара, данни на Федералния резерв сочат, че темпът на растеж постепенно се забавя, достигайки 6,2% на годишна база през първото тримесечие на тази година (дясната скала на графиката).

Студентският дълг в САЩ се увеличава с над 2 700 долара всяка секунда или с над 235 млн. долара на ден, а общият му размер е по-голям от държавния дълг на страна като Испания. 

Защо се случва това?

Увеличаването на студентския дълг е обвързано със сериозно покачване на годишните такси за обучение и съпътстващите ги разходи. Процесът е в голяма степен двупосочен: по-скъпите такси за обучение водят до по-висока нужда от кредит, а по-лесният достъп до кредит (заради  държавните гаранции) води до повишаване на цената на висшето образование. За близо две десетилетия средният кредит, дължим от завършващите, е нараснал с близо 25 000 долара.

Данните покават още, че през 2012 г. 69% от завършващите са се възползвали от студентско кредитиране, което е два пъти повече в сравнение със завършващите преди 20 години. Увеличава се и делът на хората от семейства с доход над средния, възползвали се от финансовата услуга. Това показва, че ръстът на годишните такси води до промяна и на профила на кредитополучателя. Заради повишаващите се цени на висшето образование в САЩ, все по-заможни семейства се налага да теглят студентски кредити. Друга причина за тази динамика е все по-широкият кръг от бенефециенти. До средата на 90-те години достъп до подобен тип кредити имат предимно лица с по-скромни финансови възможности, докато в последните двадесетина години са създадени редица възможности и за хора с по-високи доходи да получат студентски кредит.

Все повече студентите срещат трудности при погасяване на своите кредити. Данни на Federal Reserve Bank of New York показват, че пикът на личните фалити при лица, изтеглили студентски заем през 2005 г., е на деветата година от изтегляне на кредита, когато достига 24,6%. За сравнение делът на фалитите при изтеглилите студентски заем през 2009 г. е 26,0% още на петата година.

През последните няколко години се забелязва ръст на редовно обслужваните кредити, въпреки че делът на лошо обслужваните кредити е все още висок. По данни на Federal Student Aid, делът на различните видове лоши кредити варира между 28-29%, което се равнява на 250 от общо 850 млрд. долара, включени в тази база данни (общата сума на студентски кредити е 1,35 трилиона долара). За сравнение с 2014 г., когато делът на обслужваните е около 40%, през първото тримесечие на 2016 г. този дял е около 51,5%. Този ръст е за сметка на намаляващия дял на кредити, чиито бенефициент все още учи, и на по-ниския дял на кредити, които се намират в гратисен период.

Какви могат да бъдат последиците ог всичко това?

Студентските кредити (1,35 трилиона долара) вече са повече от тези за моторни превозни средства (1,05 трилиона долара) или от дълга по кредитни карти (близо 1 трилион долара). Това кара някои анализатори да смятат, че част от студентските кредити всъщност се теглят не с цел образование, а като заместител на някои от традиционните методи на потребителско кредитиране.

Увеличаването на студентския дълг може да доведе до по-бавен ръст на пазара на недвижими имоти в дългосрочен план. Причината е, че когато завършат своето образование на все по-голяма част от младежите се налага да живеят със своите родители или под наем, което води до спад на ипотечните кредити и забавяне на растежа на пазара за недвижими имоти. Според анализ на Pew Research Center, 21,6 милиона души, попадащи в графата от 18 до 31 години, продължават да живеят с родителите си. За сравнение, през 2007 г. този брой е само 18,5 милиона. Данните също посочват, че сред младежите на възраст 18-24 години 66% от тези, посещаващи университет, живеят с родителите си, докато сред тези решили да прекъснат образованието си, този дял е 50%.


Повече за студентското кредитиране в САЩ

Голяма част от университетите предлагат кредити като част от тяхното предложение за финансова помощ, отправено към новоприетите студенти. Подобен тип заем може да бъде отпуснат от федералното правителство или от частно лице. По-популярни са студенските кредити, отпуснати от държавата, защото те се характеризират с по-нисък лихвен процент, по-гъвкав разплащателен план, съобразен с дохода на платеца, опрощаване на дълга при започване на определен тип работа или просрочване на кредита. Федералният заем може да бъде изтеглен не само от самия студент, но и от неговите родители. Съществуват няколко вида федерални студентски кредити:

Федерална кредитна програма

Детайли по кредитната програма

Пъркинс кредит

 • достъпен за бакалаври и магистри

 • годишна фиксирана лихва от 5%

 • отпуска се от конкретната образователна институция, като дължимата сума се изплаща на нея

Максималната сума, отпусната по тази кредитна програма не трябва да надвишава $27 500 за бакалаври и $60 000 за магистри.

Директен субсидиран кредит

 • достъпен за бакалаври които трябва да докажат финансова нужда

 • годишна фиксирана лихва от 4.29% за кредити, отпуснати в периода от 1 юли 2015 до 1 юли 2016

 • лихвата се начислява след приключване на конкретната образователна степен

 • заемът се отпуска от и се връща на правителството

Сумата, отпусната на година, варира мeжду $3 500 и $5 500.

Директен несубсидиран кредит

 • достъпен за бакалаври и магистри, като финансовата нужда не е задалжително изискване за отпускне на кредита

 • годишна фиксирана лихва от 4.29% за бакалаври и 5.84% за магистри (важи за кредити отпуснати в периода от 1 юли 2015 до 1 юли 2016)

 • лихва се начислява от началната дата, на която кредитът е отпуснат

 • кредитът се отпуска от и се връща на правителството

Сумата, отпусната на година, варира между $5 500 и $20 500.

Директен PLUS кредит

 • достъпен за родители, чиито деца получават бакалаварска степен на образование

 • достъпен за магистри

 • финансовата нужда не е задължително изискване

 • годишна фиксирана лихва от 6.84% за кредти, отпуснати в периода от 1 юли 2015 до 1 юли 2016

 • кандидатстващият за кредит трябва да има положителна кредитоспособност

 • лихва се начислява от началната дата, на която кредитът е отпуснат

 • кредитът се отпуска от и се връща на правителството

Максималната стойност, която студентът може да получи, е равна на разликата между годишната такса на обучение и общата финансова помощ, получена до този момент.