Жертвите на пътя в ЕС са намалели с 41% за десетилетие

Разликите между Източна и Западна Европа остават значителни

Преди няколко седмици Евростат публикува обновените си данни за броя жертви на пътнотранспортни произшествия в ЕС. Тук ще разгледам по-подробно тенденциите в последното десетилетие и ще обсъдя разликите между данните за отделните страни членки. Въпреки че европейската статистическа агенция предоставя данни за 2015 г. за някои държави в новия си комплект, тук ще се съсредоточа върху 2014 г. като крайна, тъй като за нея има данни за повечето страни членки. Данните за България, Литва, Малта и Словакия като цяло са по-непълни, и по тази причина са включени само там, където не е необходимо да се ползват прекалено стари данни (неотдавна Инфограф публикува отделен анализ за България, но с данни от друг източник).

1. Промяна в броя на жертвите на ПТП

Във всички страни в ЕС се наблюдава обща тенденция към намаляване на броя на жертвите през последното десетилетие. Ако изключим Люксембург, тъй като жертвите там са относително малък брой, най-голям спад се наблюдава при по-малките европейски държави – жертвите в Литва са намалели с 65% през този период, в Словения – с 58%. Най-малък прогрес пък прави Румъния, където жертвите са намалели с 30%, а средната за ЕС стойност е почти 41%.

2. Динамика при жертвите на ПТП

Относителната промяна, представена в предишната графика е полезна, но скрива реалните стойности. Напълно нормално е общият брой жертви на ПТП да намалява по-бавно в големите държави, а и при тях малък процент промяна може да означава много по-голям спад на абсолютния брой жертви.

Между относителната и абсолютната стойност застават двете карти по-долу, които показват броя жертви на ПТП на 1 милион души във всяка една от страните в началото и в края на разглеждания период. Въпреки че броят жертви на целия континент през 2005 г. е висок по днешните стандарти, картата от началото на периода показва големите разлики между Източна и Западна Европа, особено що се отнася до Балтийските държави и Полша. През 2014 г. (данните за България, Литва, Малта и Словакия са по-стари) разликите стават все по-малки. Страните от Западна и Северна Европа стават все по-добри в предотвратяването на смъртността по пътищата, а тези в Източна поставят началото на тенденция към спад.

Разглеждането на общия брой жертви по страни и реалния им спад дава поглед към формирането на общата статистика. Очаквано, най-големите държави (активирани по подразбиране на графиката) имат най-много жертви, а по-малките – по-малко.

3. Шофьори, пешеходци и пътници

Интересна и рядко цитирана статистика е разделението на жертвите на ПТП по тяхната „роля“ на шофьори, пътници и пешеходци. Отношението между първите два и третият компонент на общия брой жертви е показателен за това доколко в отделните държави пътната система е безопасна за пешеходците. В държави като Холандия и Финландия, които целенасочено разделят пешеходния и автомобилния трафик, жертвите-пешеходци са значително по-малко спрямо жертвите-шофьори и пътници.

Разбира се, зад тази статистика може да се крият и много други фактори. Значителната разлика между жертвите-шофьори и жертвите-пътници вероятно се дължи на обстоятелството, че често в автомобилите има само шофьори. Броят на загиналите пешеходци може да бъде обяснен както с различната организация на движението, така и с различни тенденции в поведението на пешеходците и дори с разлики между отразяването в полицейската статистика.

4. Жертви на ПТП по пол

При тази статистика не се наблюдава значителна разлика между отделните европейски държави. Във всички от тях броят загинали на пътя мъже е 3-4 пъти по-голям от този на загиналите жени. Това вероятно отразява като цяло по-големият брой мъже-шофьори, или по-рисково поведение от тяхна страна спрямо жените-шофьори. По-точната интерпретация на причините зад разпределението на жертвите по пол се нуждае от допълнителни данни, които на този етап не са достъпни.

Заключение

Новата статистика на Евростат като цяло дава положителни новини за все по-голямата безопасност на европейските пътища. За да бъде картината по-пълна би било полезно да се разгледат и още сравнителни данни. Например, статистика за типа и възрастта на автомобилите в отделните държави би позволила разглеждането на част от причините за произшествията.