Инвестициите в ДМА намаляват до най-ниското си ниво от 2006 г.

През 2016 г. инвестициите в дълготрайни материални активи (ДМА) на компаниите опериращи в България са намалели с 28% до 15,2 млрд. лева, което е най-ниското ниво от 2006 г. насам. Тук влизат инвестициите в земя, сгради, машини, транспортни средства и др. Най-голям номинален спад се забелязва при сектор търговия, транспорт и хотелиерство (1,3 млрд. лв.) докато строителният сектор отбелязва най-голям относителен спад (57,4%).

Някои от обясненията за силния спад на инвестициите в ДМА през 2016 г. са свързани с по-слабото усвояване на европейски средства, спада в кредитирането, по-ниските чуждестранни инвестиции и влошаването на бизнес климата, оценен чрез проучванията на НСИ. Очаква се повечето от тези фактори да се обърнат през 2017 г., което би следвало да доведе и до ръст на инвестициите в ДМА.

Източници