77% от българите в двучленни домакинства дават целия си доход на домакинството

В скорошен доклад на Евростат, който прави преглед на предстоящите промени в изследването EU-SILC, е поместена любопитна таблица, показваща какъв процент от мъжете и жените, които живеят заедно в двучленно домакинство, дават целия си личен доход за целите на домакинството.

Макар да можем да спекулираме за значението на този индикатор, е видно че в страните от ЕС се наблюдават значителни различия. Докато в Испания това правят 89% от хората, а в Германия и България около 77%, то в страни като Румъния (35%) и Малта (24%), както и средно за ЕС (62,5%), нивата са много по-ниски. Възможно е индикаторът да има връзка с нагласите за встъпване в брак (например у нас много мъже и жени живеят на семейни начала преди да сключат такъв), както и да отразява редица културни особености. 

Данните са от изследване проведено през 2010 г., но ги срещаме за пръв път, и предвид тематичния обхват на въпроса е малко вероятно към днешна дата да се наблюдават съществени промени.

Число на фокус
77%

от българите в двучленни домакинства дават целия си доход на домакинството, докато в ЕС това правят средно 62,5%.

Източници