Ръст на местните данъци през 2017 г.

ИПИ публикува данни за промените в нивото на наблюдавани от тях местни данъци и такси през последните 5 години. Информацията е получена след изпращане на заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до общините и показва ясна тенденция на нарастване.

През 2016 и 2017 г. са регистрирани по 62 случаи на увеличение на наблюдаваните данъци, докато намаленията са в пъти по-малко. Най-често се увеличават данъците върху недвижимите имоти (близо 70% от увеличенията), а половината намаления са при данъците върху превозните средства.

ИПИ раглежда четири вида данъци (данък върху нежилищните имоти на юридически лица, данък върху превозните средства с мощност от 74 до 110 kW, патентният данък за търговия на дребно до 100 кв.м. търговска площ и данък за възмездно придобиване на имущество). Пълният анализ е достъпен тук.