Кога и къде? Профил на ПТП в България (2004-2016)

Броят ПТП на автомагистралите е сравнително нисък, но нараства в унисон с общата тенденция

Войната по пътищата е широко обсъждана тема. В централните емисии на новините често чуваме за пътнотранспортни произшествия (ПТП) от всички краища на страната, случили се по различни причини. Тази статия има за цел да представи къде и кога най-често биват регистрирани ПТП, използвайки данни от Министерство на вътрешните работи (МВР). Разглеждаме часовия пояс, деня от седмицата, вида на населеното място и класа на пътя, където е регистрирано ПТП за периода от 2004 до 2016 г. Представената тук информация касае само тези случаи на ПТП, при които са регистрирани ранени и жертви. В тях не влизат случаите на произшествия, без сериозни наранявания.

Предварителна проверка на Инфограф показа, че данните на МВР за 2013 г. се различават драстично от останалите в динамичните редове. След контакт със съответните органи се разбра, че става дума за методологическо разминаване, което беше отстранено своевременно от МВР. Бяха ни предоставени коректните данни, за което благодарим!

Брой ПТП на 1000 човека по вид на населеното място


Тъй като в градовете живеят (и съответно управляват МПС) повече хора, сравнение на абсолютните данни между градовете и селата по брой ПТП не би показало много. За да предоставим по-добра база за сравнение, изобразените стойности представляват броя произшествия на 1000 човека в градовете/селата за съответната година. Вижда се, че броят произшествия, регистрирани в селата, остава по-скоро непроменен във времето като варира около 0,7 ПТП на всеки 1000 души от населението. От своя страна произшествията в градовете не описват ясна тенденция, но в периода 2008-2010 г. се наблюдава спад, като ПТП падат до 3,8 на 1000 човека през 2010 г., а през 2013-2015 г. стойностите отново се покачват.

Въпреки това не се стига до броя на ПТП от началото на изследвания период (и особено 2005-2007 г.), а през 2016 г. е отчетен дори известен спад - до нивата от 2012 г. Фактът, че в градовете като цяло са регистрирани повече ПТП, не е изненадващ, тъй като там превозни средства се използват с по-голяма честота, но е очевидно че именно там се наблюдават по-големите промени на тенденциите през годините.

Брой ПТП по клас на пътя

През последните две години броят произшествия се увеличава и при четирите класа пътища, като само в случая на второкласните пътища стойностите остават по-ниски, отколкото са в началото на изследвания период. Интересна е ситуацията от 2009 г., когато ПТП, регистрирани на третокласен път изпреварват тези, регистрирани на второкласен. Също така се забелязва, че регистрираните произшествия на автомагистралите са чувствително по-малко, в сравнение с останалите класове пътища, макар общото покачване да важи и за тях.

Брой ПТП по част от денонощието 
Разделението по отделните части на деня е направено по следния начин: под сутрин се разбира периода от 06:00 до 12:00, следобед – 12:00-18:00, вечер – 18:00-24:00 и нощ – 24:00-06:00.

Както се вижда от графиката, за целия изследван период най-често произшествия биват отчитани в следобедния диапазон, а най-рядко – през нощта, обяснение за което може да се търси в общия пътен трафик. Като цяло не се забелязва голяма вариация между отделните години.

Брой ПТП по дни от седмицата
Както се вижда от графиката, няма ясно изразен ден от седмицата, през който да са регистрирани много повече произшествия, в сравнение с останалите дни. Все пак през уикенда се наблюдават повече ПТП. Денят, при който са отчетени най-малко ПТП пък, е понеделник. Както и в случая с дните от седмицата, чувствителна вариация между годините отсъства.