17% от потреблението на електроенергията в ЕС е от ВЕИ

Сред най-значителните изменения в енергетиката през последното десетилетие е рязкото увеличаване на дела на потребената енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), за сметка на употребата на изкопаеми горива. Последните данни на Евростат дават възможност за сравнение на ситуацията в страните от ЕС.

Всички страни от ЕС имат заложени средносрочни цели за постигане на определен дял на енергия от ВЕИ в общото потребление. Средната цел за ЕС е 20% през 2020 г. при ниво от 8,5% през 2004 г. През 2016 г. относителният дял на ВЕИ вече е 17%, като 11 от 28-те страни вече са постигнали целта си за 2020 г. Между тях е и България.

В периода между 2004 и 2016 г. относителният дял на ВЕИ в България се покачва от 9,4% на 18,8%, с което страната ни още през 2012 г. постига заложената за 2020 г. цел от 16%.

Повече за повишаващата се роля на ВЕИ в световно ниво може да намерите в този материал.

Източници