Мигрирали от София и чужбина по области за 2007 и 2017 г.

Колкото по-близо е една област до столицата, толкова по-голям дял от местното население се формира от бивши софиянци

Когато става въпрос за движение на населението, сред най-обсъжданите теми се нареждат пренаселването на столицата и емиграцията на българи в чужбина. Въпреки че безспорно броят на лицата, които напускат страната или се преселват в столицата е внушителен, тази статия цели да покаже една по-различна тенденция. Тук ще разгледаме:

  • в кои области се заселват лицата, които напускат столицата, за да се заселят в друга област на страната;
  • към кои области се насочват лицата, които идват от чужбина.

Представените данни са взети от НСИ за 2007 и 2017 г. За да може информацията да бъде съпоставима, мигриралите лица са представени като дял от населението на областта за съответната година. Тъй като този дял често е доста малък, данните са представени в промили (‰)


МИГРИРАЛИ ПРЕЗ 2007

Мигрирали от София

Още на пръв поглед се вижда, че колкото по-близо е една област до столицата, толкова по-голям дял от местното население се формира от бивши софиянци. Най-много са те в област Перник (8,35 на всеки 1000 души, т.е 8,35‰), следвана от София (област) със 7,92‰. Най-малка част от населението, дошла от столицата, е отчетена в Кърджали – 0,58‰.

Все пак има една област, където мигриралите от София не следват общата тенденция – Бургас. Независимо, че е разположена далеч от столицата, делът на бившите софиянци от местното население е по-голям от този на по-близки водещи области като Пловдив.

Мигрирали от чужбина

Когато става въпрос за мигрирали от чужбина, картината е малко по-различна. Мигрантите се насочват предимно към т.нар "смесени райони", в които е налице значим дял на турското население. Първото място в тази класация се заема от Кърджали с 3,18‰. Областите, които заемат следващите две места имат чувствително по-малък дял мигрирали от друга държава – Разград (0,48‰) и Шумен (0,46‰). Монтана и Ловеч пък са областите с най-малък дял заселени - по 0,01‰.

Важно е да се уточни, че области, които традиционно имат по-малко население, се очаква да бъдат и по чувствителни към броя на мигриралите. Това е и причината, поради която столицата не е сред областите с най-висок дял на мигриралото от чужбина население. Като цяло, изключвайки Кърджали (като по-особен случай), заселването на хора с досегашно местожителство в чужбина е по-скоро рядкост на територията на страната.

МИГРИРАЛИ ПРЕЗ 2017

Мигрирали от София

Жителите на София, сменили адресната си регистрация с тази на друга област, изглежда не са променили предпочитанията си за изминалото десетилетие. И през 2017 г. Софийска област и Перник продължават да се борят за първото и второто място по дял заселени от столицата, съответно с 9,02‰ и 7,08‰. В другата част на класацията обаче, данните изглеждат по-различно. От 0,58‰ през 2007 г., Кърджали достига 0,89‰ за 2017 г. Най-малък е делът на заселените в Русе (0,82‰) и Сливен (0,87‰) като в случая на последните се наблюдава спад спрямо 2007 г.

Ако сравним данните за 2007 г. с тези от 2017 г. се вижда, че делът на мигриралите към София (област) столичани нараства с 1,1‰, а към Монтана и Смолян ръстът е с по 0,84‰. В области като Перник и Бургас се забелязва обратната тенденция – хората, сменили адресната си регистрация от София намаляват спрямо 2007 г.

Мигрирали от чужбина

Когато става въпрос за мигрирали от чужбина, картината за 2017 г. е чувствително по-различна от тази за 2007 г. Делът на сменилите адресната си регистрация е нараснал за всички области, въпреки че отново доминират смесените райони. 

Дори ако оставим настрана област Кърджали, в която показателят достига цели 15,8‰, то следващата област в класацията е Шумен с 8,16‰, което е 4 пъти над нивата от 2007 г. В Монтана и Ловеч, където през 2007 г. делът на сменилите адресната си регистрация от чужбина е 0,01‰, през 2017 г. е отчетен значителен ръст - съответно до 1,52‰ и 2,21‰. За столицата е отчетен растеж от 3,43‰.