Безкешови разплащания: Кои методи се използват най-често в ЕС?

Картовите разплащания са най-слабо популярни в Германия, България и Чехия

Безкешовите разплащания всяка година нарастват по обем и по брой, като през 2017 г. общият брой безкешови разплащания в страните от ЕС се е увеличил със 7,9% спрямо предходната година. 

Общата тенденция за нарастване безкешовите разплащания в ЕС се наблюдава във всички държави, но предпочитаните методи за разплащания се различават. 

1. Кой е най-предпочитания метод за разплащане?

Разглеждайки обемите на трансакциите, най-предпочитан метод във всички страни от ЕС е кредитният превод, който представлява 91,5% от общия обем разплащания през 2017 г. В България делът на кредитни преводи е 87% през 2017 г., което е спад спрямо 2013 г., когато кредитните преводи са били 99,4% от обема на всички безкешови разплащания.

През годините делът на кредитните преводи намалява за сметка на увеличаващото се използване на карти и електронни пари, като PayPal, Amazon Pay и Google Pay. Макар често използвани, картовите разплащания и електронните пари остават предпочитан метод за малки по обем разплащания, докато кредитните преводи доминират по-сериозните трансакции.

Средната стойност на кредитния превод у нас е в размер на 1 682 евро при 8 568 евро в ЕС, а при картовите разплащания разликата е по-малка - 34 евро за България и 49 евро за ЕС.

2. Къде в ЕС използват най-често картови разплащания?

Ако разгледаме броят на извършените трансакции, а не тяхната стойност, нещата изглеждат малко по-различно.

Дания, Обединеното кралство и Португалия са страните, в които относителният дял на картовите разплащания е най-голям. В тези страни над 65% от всички трансакции са направени с карти (дебитни или кредитни) при средно за ЕС 51,6%.

Картовите разплащания са най-слабо популярни в Германия, България и Чехия. В Германия най-голям брой разплащания са отчетени чрез директен дебит (48,5%) и кредитен превод (29,5%), а в България и Чехия най-висок е делът на кредитните преводи (50,9% и 65,5% съответно).

Чековете продължават да са популярни единствено в страни като Малта (17%) и Франция (9%).

Интересно е още, че за разлика от повечето европейски страни, в България продължава да бъде изключително висок дела на пощенските преводи (над 21% от общия брой трансакции). Средно в ЕС пощенските преводи са едва 1% от общия брой трансакции.