Подобрението на международната ни инвестиционна позиция продължава

Резервните активи на БНБ се увеличават от 34% на 45% от БВП между 2010 и 2018 г.

  • Подобрението на МИП прави икономиката ни по-малко уязвима на външни шокове
  • Преките ни инвестиции в чужбина вече са 5,6 млрд. евро, удвояват се между 2010 и 2018 г.
  • Резервните активи на БНБ се увеличават от 34% на 45% от БВП в същия период

През последните години международната инвестиционна позиция (МИП) на България се подобри значително, макар да остава отрицателна (-92% от БВП). Доколко показателна е МИП за това устойчивостта на една икономика на външни икономически и финансови сътресения зависи от нейните компоненти.

Размерът на преките инвестиции на българи в чужбина, които представляват актив за българската икономика, нараства плавно от 2,7 млрд. евро през 2010 г. до 5,6 млрд. евро в края на 2018 г. Подобна тенденция се откроява и при обема на портфейлните инвестиции на българи в чужбина. Изключение правят единствено данните за 2015 г., когато спадът вероятно се дължи на връщането на част от родния капитал в страната в резултат на настъпването на падеж на чуждестранни дългови книжа.

Резервите на БНБ нарастват почти два пъти за периода 2010-2018 г., очертавайки се като един от буферите срещу икономическа нестабилност и като ключов фактор за намаляването на отрицателната МИП. Ръстът в номинално изражение върви успоредно с покачването на резервите като дял от БВП, като през 2016 г. те достигат значителните 50% от БВП на страната. През 2017 и 2018 г. резервите на БНБ като дял от БВП се връщат обратно до нивата си от 2015 г. – около 45%, което обаче може да се обясни с изпреварващото развитие на икономиката през последните години. Към края на първото тримесечие на 2019 г. резервните активи на БНБ покриват около 155% от всички банкноти и монети в обръщение и депозитите на търговските банки при централната банка. Това е още едно потвърждение за наличието на достатъчно солиден буфер за гарантиране на устойчивостта на българската икономика при евентуални шокове.

От страна на пасивите за българската икономика, преките инвестиции в България продължават да нарастват, което се вижда от ръста при дяловия капитал и реинвестираните печалби. Въпреки че се води минус за международната инвестиционна позиция, притокът на външни капитали е особено важен фактор за развитието на българската икономика чрез повишаването на нейната конкурентоспособност. Обемът на портфейлните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми (нерезиденти) в страната остава сравнително стабилен до 2016 г., когато се забелязва значителен номинален ръст, който обаче бива компенсиран през 2017 г. и 2018 г.

Реклама

В периода 2010-2018 г. се наблюдава тенденцията на постепенно намаляване на размера на категорията „други инвестиции на нерезиденти в България“, което води до намаляване на пасивите за българската икономика (тук се включват чуждестранните депозити в България, други видове дялов капитал, заеми, търговски кредити и получени аванси и т.н.). От другата страна на монетата, тенденцията при инвестициите на резиденти в чужбина е противоположна. Инвестициите на българи в чуждестранна валута и депозитите им в чужбина нарастват почти двойно от 4,8 млрд. евро през 2010 г. до около 8,4 млрд. евро в края на 2018 г. За сравнение, инвестициите на нерезиденти във валута и депозити в България спада от 7,6 млрд. евро в края на 2010 г. до 4,2 млрд. евро в края на 2018 г. Както се вижда и на графиката, това води до постепенното свиване на отрицателната стойност на перото „други инвестиции“ в страната ни през последните години.

В заключение можем да обобщим, че намаляването на нетната задлъжнялост на българската икономика на фона на увеличаването на номиналния размер на резервните активи и по-доброто й представяне през последните години я прави по-малко уязвима на неблагоприятни външни сценарии.