Младите изчезват от държавното управление, продължават да нарастват в ИКТ

ИКТ е единственият сектор, в който над 50% от заетите са на възраст под 35 години

  • През 2018 г. заетите на възраст под 35 години в ИКТ сектора за първи път са повече от тези в сектор “Държавното управление”
  • ИКТ е единственият сектор, в който над 50% от заетите са на възраст под 35 години

В поредица от материали ще разгледаме как се промени структурата на работната сила в страната в периода между 2008 и 2018 г. Акцентът в първия материал е върху възрастовата структура на заетите в различните сектори.

Покачването на средната възраст на населението, както и на пенсионната възраст, води до очаквано “застаряване” на работната ръка в България. В периода 2008-2018 г. делът на заетите на възраст 15-34 години намалява от 29,8% на 25,6%, а делът на заетите на 55 и повече години се увеличава от 15,1% на 21,2%.

Зад този процес стоят редица фактори, по-голямата част от които са свързани с демографските процеси, включително емиграцията (по-популярна сред по-младите). Сред другите ефекти можем да обособим по-лесният достъп до висше образование за младите (в много случаи забавящ достъпа до пазара на труда), по-дългият престой в домакинството на родителите, нереалистичните очаквания за заплащане и съответно ниската икономическа активност и др. Това обаче са отдавна известни процеси. По-интересно е как се изменя структурата на заетите в различните икономически дейности, особено що се касае до участието на младите.

Какво работят младите

През последните две години броят на заетите младежи се повишава в почти всички икономически дейности. Огромното изключение са преработващата промишленост и търговията, където спадът продължава почти без прекъсване през целия период, макар и далеч не с темповете от 2009-2010 г. Големите надежди, възлагани от промишлеността на дуалното образование, все още не се оправдават в национален план, въпреки свидетелствата за редица успешни програми по места.

Най-любопитната промяна през 2018 г. спрямо данните за 2008 г. е несъмнено доминацията на ИКТ сектора над “Държавно управление”. През 2008 г. наетите в държавното управление лица на възраст под 35 години са били близо два пъти повече от тези в ИКТ (62 хил. спрямо 34 хил.). През 2017 г. броят им се изравнява, а през 2018 г. в ИКТ вече работят близо 12 хил. повече млади кадри.

Реклама

От другата страна на монетата, относителният дял на заетите лица на възраст над 55 години намалява само в три сектора - ИКТ, селско стопанство и професионални и научни дейности. Във всички останали се наблюдава растеж, в много случаи - значителен. Лицата до 35 години, от своя страна, нарастват като процент от заетите най-много в ИКТ (2,6 процентни пункта), селското стопанство (2,3 процентни пункта) и енергетиката.

Разбивката на възрастовата структура показват лек ръст на относителния дял на младите хора в сферата на образованието, най-вече през 2017 и 2018 г. Причината обаче не е ръст на заетите, а по-бърз темп на намаляване в другите възрастови групи. В предишни материали сме коментирали, че увеличението на учителските заплати е всъщност по-скоро нормализация спрямо средната заплата за страната. Въпреки това атрактивността на учителската професия извън рамките на столицата безспорно нараства значително, що се касае до заплащането, което със сигурност е една от причините за по-високият интерес към сектора през 2017 и 2018 г.

Акцентът върху младите е изключително важен от гледна точка на способността на работната сила да се приспособява към променящата се среда. Колкото и да си говорим за обучение през целия живот и прочее не само хубави ами направо наложителни неща, именно младите кадри са най-добре приспособени да се адаптират към променящите се нужди на икономиката.