Какво представлява експресната оценка на БВП и доколко тя търпи промени?

Разликите между експресните оценки и окончателните данни за БВП варират от 0,1% до 2,5%.

От 2014 г. насам, с влизането в сила на Регламент 549/2013 на ЕС, Националния статистически институт (НСИ) уеднаквява методологията за изчисляване на Брутния вътрешен продукт (БВП) с тази на другите държави-членки на ЕС. Наред с нормативните текстове и методологическото ръководство, които гарантират тази съпоставимост, се въвежда и нова задължителна програма за предоставяне на данни в областта на националните сметки, а с нея и понятието "експресна оценка на ключови макроикономически агрегати".

Още в Регламента тяхната роля е представена като насочваща, тъй като те биха дали най-ранна представа за тенденциите на наблюдавания показател. Като плюс на този индикатор е представено неговото по-ранно разположение, а като недостатък – по-малкият брой променливи и по-оскъдната информация, които от своя страна водят и до по-малка точност.

Реклама

В настоящата статия ще бъде разгледано изменението между оценките за промяната на БВП в държавите членки и техните окончателни тримесечни данни. За целта е използвано регулярното прессъобщение на Евростат „Експресни оценки за БВП и заетостта“ като публикуваните там данни са сравнени с окончателните тримесечни данни, публикувани на страницата на Евростат. Сравнението ще бъде направено за изменението спрямо предходното тримесечие и спрямо съответното тримесечие на предходната година на сезонните и календарно изгладени данни за БВП.


Изменение на БВП спрямо предходното тримесечие

Най-големи промени търпи изменението на БВП между експресната оценка и окончателните данни през първото тримесечие, където средно за всички държави се наблюдава разлика от 0,3%. За следващите три тримесечия средната разлика е 0,2%.

Естония и Швеция са държавите с регистрирани най-големи изменения между експресна оценка и окончателните данни. В първия случай за първо тримесечие е отчетена разлика от 1,2%, а във втория същото изменение се наблюдава за четвърто тримесечие. В тази ситуация държавите-отличници пък са Чехия, където не е отчетено изменение, и Великобритания, където само за второ тримесечие има разминаване с 0,1% в ръста на БВП спрямо предходното тримесечие. БВП на България търпи промени и през четирите тримесечия, като най-голяма е разликата за първо тримесечие – 0,3% (същата разлика се наблюдава и при държави като Германия, Латвия, Румъния и Словения).


Реклама
Изменение на БВП спрямо съответното тримесечие на предходната година

Когато става въпрос за сравнение със съответното тримесечие на предходната година, разминаванията между експресни и окончателни данни стават още по-видими. Средно за първите две тримесечие изменението е 0,4%, а за трето и четвърто тримесечие – 0,3%.

В този случай държавите с най-големи изменения са Дания (2,5% за първо тримесечие) и Хърватия (2,5% за четвърто тримесечие). Средно за първите три тримесечия пък, Ирландия регистрира най-големи промени. За разлика от измененията спрямо предходното тримесечие, тук Чехия също регистрира промяна от 0,2% между експресни и окончателни данни. Измененията на Великобритания също нарастват, достигайки средна стойност за годината от 0,1%. Измененията на българското БВП за три от четирите тримесечия поддържат стойности под средните за ЕС. Изключение прави първо тримесечие на 2018 г., когато промяната е от 0,5% при средни за Съюза 0,4%.

В заключение ще се върна към описаните характеристики на експресните оценки от Регламент 549/2013 на ЕС. Това, че точността на индикатора не е силната му страна, не означава че качеството на информацията е без значение и не следва да търпи промени. Означава обаче, че неговото приложение следва да се ограничава единствено до ранна картина за посоката на икономическо развитие, без да има претенцията за цялостно представяне на ситуацията.