Текущото икономически активно население, което включва лицата на възраст над 15 г., които са заети в икономиката (полагат труд) или са безработни (предлагат труд). Работната сила се използва при изчислението на коефициента на икономическа активност и коефициента на безработица.