Тип позиционна средна величина, която разделя даден ред от данни на две равни части. Например при ред състоящ се от числата 1,2,3,5,12 медианата е 3, тъй като от двете страни се намират по равен брой величини (1, 2 и 5, 12).

Въпреки че при анализът на данни средната аритметична величина е по-честият избор, съществуват ситуации, в които е по-уместно да се използва медиана.

Представете си следния ред: 2, 3, 4, 4, 4, 5, 60. Медианата (4) би казала повече за характера на данните, отколкото средната стойност, която в този случай е 12. Този подход към анализ на редове от данни има много практически приложения, между които изчисляването на медианния доход или медианната възраст в едно общество.