Преките инвестиции, за разлика от портфейлните, позволяват на инвеститора да упражнява определена степен на управленски контрол върху емитиращото дружеството, като придобива (или разполага с) над 10% от дяловия капитал или правото на глас. Това може да стане или чрез изкупуване на част от акциите вече съществуващ бизнес, или чрез основаването на нов такъв.
Преките инвестиции, които са с международен характер, са един от компонентите на международната инвестиционна позиция на страната и влизат във финансовата сметка на платежния баланс.

Например, през 2018 г. размерът на преките инвестиции на български граждани и фирми в чужбина възлиза на 5,6 млрд. евро. Чуждестранните преки инвестиции у нас обаче възлизат на 46,3 млрд. евро. Така страната ни има отрицателен баланс по отношение на преките инвестиции от 40,7 млрд. евро (46,3 млрд. – 5,6 млрд.).