От гледна точка на международната инвестиционна позиция резервните активи включват тези външни активи, които са на разположение на една държава. Резервните активи включват монетарно злато, специалните права на тираж, резервната позиция при МВФ, валутните активи (включващи валутни депозити и ценни книжа) и други вземания. Записванията в тази категория представляват активите на управление „Емисионно“ на БНБ.

Обикновено те се контролират от централната банка (понякога и от правителството) и се използват за пряко финансиране на дефицити на платежния баланс.