Обратно към всички термини

Коефициент на безработица

Безработни са лицата на възраст 15-74 години, които нямат работа, но активно търсят такава и имат възможност да започнат да работят в рамките на две седмици от края на наблюдавания период. Коефициентът на безработица се измерва в проценти (%) и показва какъв е делът на безработните като част от работната сила. Например през 2013 г. в България, при безработни 433,2 хил. души на възраст 15-64 г. и работна сила от 3 322,7 хил. души, коефициентът на безработица възлиза на 13,0%. КБ = (433,2/3 322,7)*100 = 13,0.

Коефициентът на безработица се измерва и за други възрастови групи (например "младежка безработица"). Най-често у нас се цитира коефициентът, публикуван от Националния статистически институт (НСИ), но други институции, като Агенцията по заетостта (АЗ) също публикуват подобни данни. Оценката на НСИ се базира на извадковото "Наблюдение на работната сила", при което на ротационен принцип се интервюират български домакинства. Агенция по заетостта счита за безработни само лица, които са се регистрирали в бюрата по труда.