Обратно към всички термини

Дял на безработните лица

Съотношение, което показва какъв процент от населението в дадена възрастова е безработно - т.е. няма работа, но търси активно такава. Получава се като разделим броя на безработните лица на броя на лицата в тази група и умножим резултата по 100.

Например, през 2014 г. безработни в България са 385 хил. души, а лицата на възраст над 15 години са 6 217 хил. души. Делът на безработните лица е (385/6 217)*100, или 5,33%. Делът на безработните лица не бива да се бърка с коефициента на безработица, при който се изчислява дела на безработните от икономически активните лица (т.е. работната сила: заети + безработни).