Това са данъци, които се начисляват и приспадат директно от приходите на данъкоплатците. Такъв данък е данък общ доход за физическите лица, както и корпоративния данък. В България преките данъци играят второстепенна роля, а огромната част от данъчните приходи се реализират през косвени (непреки) данъци като Данъкът върху добавената стойност (ДДС) и акцизите върху горивата, спиртните напитки и тютюневите изделия.