Това са данъци, които се събират от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите. Такива данъци са данъкът върху добавена стойност (ДДС), акцизните данъци върху определени видове стоки и митата. Наричат се още "непреки данъци".

Непреките данъци формират огромната част от бюджетните приходи на българското правителство, като най-голям дял формира ДДС.