В рамките на ЕС е прието делът на бедните лица да се измерва посредством линия на бедност. Нейният размер се определя ежегодно в зависимост от промяната на доходите в цялото общество. Затова говорим за относителна бедност (спрямо нивото на доходите в едно общество), а не за абсолютна бедност, базирана на сума, необходима за задоволяване на основни жизнени нужди. Как става това:

1. Определя се нивото на медианния еквивалентен разполагаем доход. За целта хората или домакинствата в една страна се разделят на две равни части така че 50% от тях да получават под въпросния доход, а останалите 50% - над него. Медианният доход за страната ни (за едно лице) през 2014 г. е 6 475 лв. годишно или около 540 лв. месечно.

2. Линията на бедност за страната (както и за всяка една от областите в нея) се определя като 60% от нивото на така изчисления медианен доход. По този начин линията на бедност за страната ни през 2014 г. е 3 885 лв. годишно или 323,75 лв. на месец за едно лице.

Делът на лицата, които живеят под линията на бедността, се определя като изчислим каква част от населението живее с по-малко от посочената сума. В България през 2014 г. това важи за 21,8% от населението.