В повечето случай, когато става дума за структурата на една икономика, думата диверсификация означава „отказ от едностранчива специализация”. Например: руската икономика е силно зависима от износа на енергийни суровини като петрол и природен газ. Това я прави изключително уязвима на колебания в техните цени на международните пазари.

В инвестиционната сфера думата се свързва с предприемането на ходове/стратегия за управление/разпределение на риска. Например: ако голяма част от средствата на един инвеститор са в една страна, един сектор или определен тип финансови активи, той е силно уязвим при неблагоприятно стечение на обстоятелствата. В известна степен диверсификацията на риска е близък термин и с хеджирането на риска.