Състояние на икономиката, при която са едновремено налице три фактора:

  1. Нисък или намаляващ икономически растеж
  2. Ръст на инфлацията
  3. Ръст на безработицата