Нетният външен дълг показва разликата между задълженията на агенти от местната икономика (правителство, фирми, банки и др.) към външини кредитори и размера на брутните външни активи (резервни активи на централната банка, активи на местни банки в чужбина, депозити на нефинансовия сектор в чужбина и др.). Страните, в които той е положителен, са нетни длъжници, докато страните, в които е отрицателен, са нетни кредитори към останалия свят.

Важно е да правим разлика между нетния и брутния външен дълг. Например, докато брутният външен дълг на България в края на 2015 г. е над 34 млрд. евро, нетният такъв възлиза на едва 7 млрд. евро.