Обратно към всички термини

Младежка безработица

Коефициентът на младежка безработица най-често описва безработицата при лица на възраст между 15 и 24 години, но се изчислява и за други възрастови групи (15-19 г., 19-24 г. и 15-29 г.). Той се изчислява по същия начин както и общият коефициент на безработица - показва делът на лицата, които активно търсят работа, от работната сила в съответната възрастова група.

Например: През 2015 г. в България има 39,6 хиляди безработни лица (БЛ) и 143,2 хил. заети лица (ЗЛ) на възраст 15-24 г. Така работната сила (РС) в тази възрастова група е (БЛ+ЗЛ) 182,8 хиляди души, а коефициентът на безработица е:

КБ (%) = (БЛ/РС)*100 = (39,6/(39,6+143,2))*100 = (39,6/182,8)*100 = 21,7%.

При тълкуването на коефициента на младежка безработица трябва да се знае, че:

1) Голяма част от лицата в тази възрастова група не влизат в обхвата на работната сила, тъй като посещават редовно училище/университет или са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
2) Това означава, че всяко безработно лице оказва по-голям ефект върху коефициента на безработица, отколкото в други възрастови групи, където са концентрирани голяма част от работещите в икономиката.
3) Коефициентът на младежка безработица е почти винаги по-висок от общата безработица в страната поради характеристиките на младежите като уязвима група на пазара на труда.