Обратно към всички термини

Уязвима група на пазара на труда

Това са групи от обществото, които изпитват специфични затруднения да се включат активно на пазара на труда (и най-вече да си осигурят работа). Обикновено като уязвими групи се квалифицират:

  • младежите: заради липсата на професионален опит и трудностите за съчетаване на работа и образование;
  • хората с увреждания: заради липсата на достъпна среда и обективните ограничения пред възможните варианти за заетост;
  • малцинствата: заради обществени предразсъдъци и негативни нагласи;
  • лицата от отдалечени райони: заради ограниченият избор на възможности за заетост, особено в тежки периоди за местната икономика.

В един по-широк смисъл като “уязвима група” могат да бъдат класифицирани и групи, чиито перспективи за намиране на заетост са негативно повлияни от законодателната уредба и/или други фактори на средата. Такава група са младите жени, които може да не получат възможност за работа поради правото си на отпуска за бременност и майчинство, както и нискообразованите и нискоквалифицираните лица, чииято продуктивност може да се окаже недостатъчна, за да оправдае заплащането дори на минимално установеното възнаграждение.