Годишно изследване на доходите и условията на живот в страните от ЕС, което се базира единна методология, разработена от Евростат. В България изследването се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Това е изследването, от което европейската статистика извлича данни за линията на бедност, относителния дял на бедните лица, материалните лишения, неравенството на доходите и други индикатори. Изследването съдържа и лонгитудинален компонент, който проследява социалното и икономическото състояние на едни и същи домакинства.

При анализ на данните от EU-SILC трябва да се има предвид, че годината за която се отнасят данните за доходите на домакинствата, е предходната на упоменатата в самото изследване. Също така визираният доход е не стандартният среден доход на лице от домакинството, а така нареченият “общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица”.