Обратно към всички термини

Тотален коефициент на плодовитост

Тоталният коефициент на плодовитост показва средния брой деца, които би родила една жена през целия си фертилен период в зависимост от повъзрастовата плодовитост за съответната година. В България за фертилен период при жените се счита този между 15 и 49 години.

Докато коефициентът на раждаемост в страната показва броя на живородените деца на всеки 1000 души от цялото средногодишно население на страната, коефициентът на плодовитост се концентрира само върху жените във фертилна възраст и родените от тях деца, поради което е по-добър индикатор за оценка на плодовитостта на населението.