Обратно към всички термини

Коефициент на раждаемост

Коефициентът на раждаемост (КР) се измерва в промили (‰) и показват броя живородени деца (ЖД) на всеки 1000 души от средногодишното население (СН).

Например: В България през 2015 г. са регистрирани 65 950 живородени деца при средногодишно население от 7 153 784 души. Това означава, че КР (‰) =  (ЖД/СН)*1000 = (65 959/7 153 784)*1000 = 9,22‰

Когато коефициентът на раждаемост е по-висок от коефициента на смъртност, има положителен естествен прираст на населението и неговият брой се увеличава.