Обратно към всички термини

Структура на общия доход на домакинствата

Един от основните инструменти за анализ на благосъстоянието на домакинствата е разглеждането на структурата на техния общ доход. Той включва както паричните, така и остойностените натурални приходи на домакинството. Структурата показва какъв дял заемат различни източници на доходи в общия доход на домакинството. Условно могат да се обособят няколко големи групи на доходи:

  • трудови доходи (доходи от работна заплата, самостоятелна заетост, предприемачество и трудови доходи извън работната заплата)
  • доходи от пенсии
  • доходи от социални обезщетения и помощи
  • други доходи (трансфери от други домакинства, собственост, еднократни приходи от продажби и др.)