Неактивни са лица, които нито работят, нито търсят активно работа (т.е. нито са заети, нито са безработни). В тази група влизат и лица, които са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Тази група лица не се включва в обхвата на работната сила, която се използва за изчисляване на коефициента на безработица и коефициента на икономическа активност.

Причините, поради които лицата не търсят работа, могат да бъдат най-различни, поради което статистиката обособява и някои по-тесни подгрупи сред неактивните лица. Такива са т. нар. обезкуражени лица. Това са лица на възраст над 15 години, които желаят да работят, но не търсят работа, защото считат, че няма да намерят такава. Друга такава група са младежите, категоризирани като NEET (Not in Employment, Education or Training).