Обратно към всички термини

Инфлация по индекс на потребителски цени

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е метод за измерване на изменението на цените на определена пазарна кошница от продукти, купувани от крайните потребители. Обикновено се измерва на месечна или годишна база, което позволява сравнение между ценовите равнища в малки или големи периоди от време.

Инфлацията, представена като процент, се изчислява въз основа на разликата в стойността на ИПЦ, по формулата:

Инфлация= (( ИПЦ настоящ - ИПЦ предишен) / ИПЦ предишен ) x 100

Употребата на ИПЦ е по-скоро приблизителен, отколкото прецизен метод за изчисляване на разликата в цените, тъй като индексът не е чувствителен към изменения в качеството на стоките, както и към навлизането на пазара на нови стоки с широко потребления (като нови технологии).