Обратно към всички термини

Ежедневна трудова миграция

Ежедневни трудови мигранти са лица, които всеки ден напускат границите на населеното място, в което живеят, за да отидат на работа. В България данни за обхвата на този тип миграция дава НСИ, като по последни данни броят им е малко над 400 хиляди души.

Увеличаването на дела на ежедневните трудови мигранти в работната сила се интерпретира като показател за повишаваща се трудова мобилност на населението, а в дългосрочен план – и на цялостната конкуренция за кадри на пазара на труда.