Заети са тези лица на възраст над 15 години, които извършват работа поне 1 час в седмично срещу заплащане, или които не работят в момента, но са по принцип наети на работа (например са в отпуск, включително по майчинство, или стачкуват).

Лицата в неплатен отпуск се считат за заети, ако продължителността му не надхвърля 3 месеца. По смисълът на това определение доброволците не са част от заетите лица.

Заетите лица биват разделени на работодатели, самонаети, наети и платени семейни работници. Последните са тези работници, които работят без заплащане, но във фирма на лице от същото домакинство. Такъв би бил случаят с лице на възраст над 15 години, което работи във фирмата на родителите си.

Броят на заетите лица се използва за изчисляване на коефициентите на заетост и икономическа активност.