Числа
82,7%

Относителният дял на българите, които нямат регулярна физическа активност извън работното място.

Повече информация за това число
54,4%
от доходите на средностатистическото българско домакинство идват от работна заплата. Следват доходите от пенсии (26,5%) и предприемачество и собственост (9,9%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Очаквана продължителност на активността на пазара на труда

Показателят измерва колко дълго се очаква да е активен на пазара на труда 15-годишен човек въз основа на данните за пазара на труда и демографията в страните-членки на ЕС към конкретна година.

Индикаторът се базира на отношението на средния брой активни на пазара индивиди в отделните възрастови групи спрямо общия брой хора в тази възрастова група. Въз основа на вероятността хората в отделните възрастови групи да са активни на пазара на труда се изчислява средна начална и крайна възраст на икономически активното население, отделни за мъжете и за жените.

Разликата между началната и крайната възраст е средната продължителност на трудовия живот в дадена страна. Индикаторът се изчислява от Евростат от 2000 г. насам