Числа
44
Броят на българските общини, в които безработицата през 2017 г. е над 25%.
Повече информация за това число
26 души
Броят на населението, което се пада на всеки един общински служител в Община Трекляно. В големите градове съотношението е 500 към 1.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Научноизследователската и развойна дейност (НИРД)

Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) включва всяка систематично извършвана творческа работа, която цели да се увеличи обемът на знанията (вкл. познанието за човека, културата и обществото), както и разработването на нови приложения на наличните знания. Този тип дейност е по-известна сред широката публика, включително в България, под фразата Research and Develoment (R&D).

НИРД обхваща както фундаментални и приложни изследвания, така и експериментални разработки. Разходите на предприятията за НИРД се разглеждат като индикатор, който показва желанието им да правят опити за повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез развитието или откритието на нови производствени методи и възможности, както и нови продукти.

България е една от страните, в които разходите на предприятията за НИРД са средна най-ниските в рамките на ЕС (0,75%). През последната година, за която има данни, по-нисък дял на тези разходи от БВП се наблюдава само в Румъния, Литва и Малта. Важно е да отбележим, че по принцип разходите за НИРД не са на особено впечатляващо ниво в целия ЕС (2,1% през 2017 г.), поне ако ги сравним с тези в лидерите в това отношение като Япония (3,2%) и САЩ (2,8%). От 2015 г. насам Китай също заделя по-голяма част от своя БВП за тази цел.