Числа
84,3%

Делът на българите, които притежават жилището, в което живеят. България е на шесто място в ЕС по този показател. Водеща е Румъния (96,1%), следвана от Словакия (90,3%), Литва (89,9%), Хърватска (89,7%), Унгария (88,2%) и България (84,3%).

Повече информация за това число
17,7 години
Увеличаването на средната продължителност в живота в света за последните шест десетилетия - от 53,3 на 71 години.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Дълготрани материални активи (ДМА)

За дълготрайни материални активи (ДМА) се приемат всички материални ресурси на предприятието, които се използват повече от един отчетен период (за стопански и други цели). Според българското законодателство за да може един материален актив да влезе в тази група, неговата стойност трябва да е равна на най-малко две минимални работни заплати.

В групата на дълготрайните материални активи влизат: земи, сгради, машини, както и разходите за тяхното придобиване и ликвидация. Освен за счетоводните нужди на предприятието, информацията за състоянието и размера на ДМА е важна за оценката на неговото финансово състояние.

Инвестициите на предприятията в ДМА се считат за важен индикатор за състоянието на икономиката - колкото по-високи са те, толкова по-добре.

Друга форма на собственост на фирмата, като патентите, спадат към дълготрайните нематериални активи.