Числа
14%
Относителният дял на студентите, които учат в частни университети. Делът им намалява значително през последните години.
Повече информация за това число
44
Броят на българските общини, в които безработицата през 2017 г. е над 25%.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Текуща сметка

Балансът по текущата сметка отразява паричните транзакции на дадена страна с останалия свят и представлява част от общия платежен баланс на страната. Текущата сметка включва всички стоки, услуги и настоящи прехвърляни на средства, приходи и разходи на страната.

Балансът по текуща сметка се изчислява най-общо по формула

Баланс = Износ на стоки и услуги - Внос на стоки и услуги + Нетни приходи от чужбина + Нетни настоящи прехвърляния на средства

Наличието на дефицит или излишък по текущата сметка е индикатор за характера на икономиката на страните - тези, които имат излишък са кредитори на други икономики и инвеститори в други страни, с относително големи резерви. Обратно, страните с дефицит по текущата сметка обикновено са длъжници, с по-големи чуждестранни инвестиции на собствения си пазар.