Числа
22 хиляди

Броят регистрирани нови коли в България за периода януари-септември 2017 г. България изостава значително от средните нива за ЕС по отношение на броя регистрирани коли на човек от населението.

Повече информация за това число
3,38 пъти
Разликата между процентът на лежащите заради пътни престъпления в българските затвори (11,5% от всички затворници) и средната стойност за 47-те страни в Съвета на Европа (3,4%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Коефициент на застрахователно проникване

Коефициентът на застрахователно проникване (КЗП) показва съотношението между брутният премиен приход (БПП) и брутният вътрешен продукт (БВП). Измерва се в проценти. БПП показва колко са средствата, платени от застрахованите на застрахователите, а БВП - колко е общата стойност на съвкупното производство на една страна за дадения период. 

КЗП се изчислява по формулата: КЗП=(БПП/БВП)*100