Числа
29,7

Средната възраст, на която майките в София раждат първото си дете. 

Повече информация за това число
50%

Всяка следваща образователна степен при работещите българи води до ръст на средния доход с 50%. Заетите с основно и начално образование имат 50% по-висок от заетите с начално или по-ниско образование, а заетите със средно образование - с 50% по-висок доход от тези с основно образование. Същото съотношение се наблюдава и при висшистите, ако ги сравним с лицата със средно образование. 

Повече информация за това число
Термин на фокус
Уязвима група на пазара на труда

Това са групи от обществото, които изпитват специфични затруднения да се включат активно на пазара на труда (и най-вече да си осигурят работа). Обикновено като уязвими групи се квалифицират:

  • младежите: заради липсата на професионален опит и трудностите за съчетаване на работа и образование;
  • хората с увреждания: заради липсата на достъпна среда и обективните ограничения пред възможните варианти за заетост;
  • малцинствата: заради обществени предразсъдъци и негативни нагласи;
  • лицата от отдалечени райони: заради ограниченият избор на възможности за заетост, особено в тежки периоди за местната икономика.

В един по-широк смисъл като “уязвима група” могат да бъдат класифицирани и групи, чиито перспективи за намиране на заетост са негативно повлияни от законодателната уредба и/или други фактори на средата. Такава група са младите жени, които може да не получат възможност за работа поради правото си на отпуска за бременност и майчинство, както и нискообразованите и нискоквалифицираните лица, чииято продуктивност може да се окаже недостатъчна, за да оправдае заплащането дори на минимално установеното възнаграждение.