Числа
48%
Делът на българските предприятия, които имат собствен уебсайт през 2015 г. Средният дял за ЕС е 72%.
Повече информация за това число
54,4%
от доходите на средностатистическото българско домакинство идват от работна заплата. Следват доходите от пенсии (26,5%) и предприемачество и собственост (9,9%).
Повече информация за това число
Термин на фокус
Среден списъчен брой на персонала

Средният списъчен брой на персонала (ССБ) показва сумата от списъчния брой на наетите на пълно и на непълно работно време лица в едно предприятие, преизчислени в еквиваленти на пълна заетост за съответния период. Така ако в едно предприятие през наблюдавания период (напр. един месец) работят постоянно 12 души, от които 10 на пълен работен ден (8 часа), а двама на половин работен ден (4 часа), средният списъчен брой на персонала е равен на 11 души.

При изчисляването на ССБ има редица особености в зависимост от продължителността на отчетния период, разбивката на работното време на отделните служители, дейността на предприятието във времето и статута на работещите (напр. лицата, намиращи се в отпуск за майчинство или отглеждане на дете се изчисляват отделно). Пълни инструкции за изчисляването на ССБ са достъпни в Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на НСИ.