Числа
48%
Делът на българските предприятия, които имат собствен уебсайт през 2015 г. Средният дял за ЕС е 72%.
Повече информация за това число
14%
Относителният дял на студентите, които учат в частни университети. Делът им намалява значително през последните години.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Консолидирана фискална програма (КФП)

Консолидираната фискална програма (КФП) съдържа разходите на публичната власт за едногодишен период. Наред с републиканския бюджет, в консолидираната фискална програма (КФП) влизат още бюджетът на съдебната власт, бюджетите на общините, бюджетът на социалното осигуряване, НЗОК, висшите учебни заведения, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове, създадени към министерства и ведомства (вкл. европейските средства).