Числа
29,7

Средната възраст, на която майките в София раждат първото си дете. 

Повече информация за това число
14%
Относителният дял на студентите, които учат в частни университети. Делът им намалява значително през последните години.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Държавни ценни книжа (ДЦК)

ДЦК са издавани от държавата облигации (задължения за плащане), срещу които държавата може да получи насрещен заем. Има различни видове ДЦК, но основното им деление е в зависимост от периода, в който емитента (в случая държавата) трябва да погаси получения заем, заедно с дължимите лихви.

Колкото по-ниска е лихвата по една облигация, толкова по-висока е нейната цена, тъй като се счита, че ниската лихва е следствие от фактори като добра фискална позиция на държавата (ниска вероятност за неплатежоспособност) и високо търсене на този тип облигации от страна на инвеститорите. Обратно, когато една държава има фискални затруднения (като висок дефицит и растящ публичен дълг), лихвата обикновено е по-висока, тъй като в противен случаи няма да намерят купувачи и съответната държава няма да може да получи необходимите средства.