Числа
50%

Всяка следваща образователна степен при работещите българи води до ръст на средния доход с 50%. Заетите с основно и начално образование имат 50% по-висок от заетите с начално или по-ниско образование, а заетите със средно образование - с 50% по-висок доход от тези с основно образование. Същото съотношение се наблюдава и при висшистите, ако ги сравним с лицата със средно образование. 

Повече информация за това число
4,9 милиона души
Очакваният от Европейската комисия брой на населението на България през 2070 г.
Повече информация за това число
Термин на фокус
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)

Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. PISA се провежда през периоди от три години. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.