Покупателна способност на средната заплата в България и други страни (2001-2014)

През 2014 г. покупателната способност на средната заплата у нас е близо 30% от тази във Великобритания, при малко над 10% през 2001 г.

След като в предишен материал показахме къде се нарежда България по отношение на покупателната способност на средната работна заплата, тук ще представим динамиката през годините от 2001 г. насам. Разглеждаме нетната (чистата), а не брутната средна заплата, заради различното ниво на данъчната и осигурителната тежест в отделните страни. Всички данни са от Евростат.

Графиката показва на какъв процент от покупателната способност на нетната средна работна заплата в съответната страна се равнява тази у нас. Колкото по-нисък е процентът, толкова по-голяма е разликата със заплатите в държавата, с която се сравняваме. Например през 2014 г. покупателната способност на нетната средна заплата у нас се равнява на 40,2% от тази в Италия, 30,1% от тази в Германия и на 20,6% от тази в Швейцария. Може да активирате и други страни от легендата на графиката.

Какво показват данните

Покупателната способност на средната заплата в България нараства през почти всяка година от разглеждания период. Сравнявайки изменението на показателя през 2014 г. спрямо 2001 г. от всички разглеждани държави най-висок е ръстът именно в България - 198%. Ръст от над 130% отчитат и в Румъния и Литва. С най-малко нараства покупателната способност във Великобритания (едва 4% през 2014 г. спрямо 2001 г.) и в Турция - 14%.

Въпреки това през по-голямата част от разглеждания период покупателната способност на средната заплата на човек в България е най-ниска сред разглежданите държави, като обикновено след нас е Румъния. През 2001 г. тя възлиза на 77% от тази в Румъния, като постепенно разликата намалява. Изключения са 2012 и 2013 г., когато средната заплата при паритет на покупателна способност у нас е по-висока от тази в северната ни съседка.

През 2001 г. покупателната способност на средната работна заплата в България е малко над 10% от тази във Великобритания, Люксембург и Швейцария. Тринадесет години по-късно тази разлика вече е чувствително по-малка. Средната работна заплата в България през 2014 г. възлиза на 29,7% от тази във Великобритания и 25,8% от тази в Люксембург. Най-далеч остава Швейцария - покупателната способност на нетната средна заплата у нас е малко над 20% от тамошното средно възнаграждение.


Методология

Данните представят средния годишен нетен доход на човек (самостоятелен работник) без деца, който получава заплатата на т. нар. "среден работник". Това е лице, което е заето в сферата на индустрията или услугите (икономически дейности C до K на НКИД-2003 от 2000 до 2007 г., а от 2008 г. в сектори от B до N на КИД-2008). Нетният размер е получен като от брутното възнаграждение са приспаднати всички плащания, свързани с данъци и осигуровки. За да бъдат съпоставими доходите между различните държави, мерната единица, в която ги разглеждаме, е единна условна валута "стандарт на покупателна способност" (СПС), която отразява паритета на покупателна способност и помага за премахването на ценовите различия в отделните страни.